Mestro AB
Book a demo

Marknadens mest efterfrågade miljörapporter.

Mestros Insight bygger på flerårig erfarenhet av vad som driver motivation och engagemang i energiförändringsarbete. Insight ger dig allt nödvändigt underlag för dina miljörapporter.

Insights miljörapporter har bidragit till en reducering av energiförbrukning på över 30 procent i kombination med andra insatser. Rapporterna är då utgångspunkten i att förändra energibeteendet i stor skala.

Mestro Insight baseras på kundbehovet att i rapportform entusiasmera och engagera stora, interna målgrupper i energi- och miljöarbetet. Med Insight kan du göra detta på ett snabbt och kortfattat sätt. Våra miljörapporter kan användas för att informera, motivera, engagera och inbördes tävla för att stimulera resultat och effekt.

Stöd för att driva förändringsarbete inom energi- och miljöbeteende genom dialog, diskussion och löpande uppföljning av insatser.

Stöd för att uthålligt över tid, bibehålla fokus och engagemang i energi- och miljöfrågor. Insights miljörapporter lyfter prestationer, förändringstakt och benägenhet samt måluppfyllnad i organisationen.

Kan kommunicera ”best practice” i er organisation baserat på genomförda undersökningar och intervjuer.

Bidrar till ett ökat engagemang, fokus och motivation när resultat av insatser premieras minst en gång i kvartalet.

Mestro Insight är en rapport som utvecklats och designats för att visuellt presentera ditt energi-, miljö- och effektiviseringsarbete och snabbt skapa engagemang och entusiasm i organisationen.

För ansvariga och ledning finns en översiktsvy med ranking, jämförelser, medel- och medianvärde samt verksamhetens lägsta och högsta energiförbrukare. Miljörapporten är en grafiskt designad pdf- och webbrapport som gör det möjligt för ansvariga ute i linjeorganisationen att tydligt och enkelt införliva rapportering och uppföljning av ert energi- och miljöarbete i den dagliga verksamheten.

Genom ett unikt upplägg av rapportering, gamification, jämförelser, råd och visualiseringar av goda resultat skapas en motiverande kraft, som bygger på traditionell psykologi.

En visuellt tydlig rapport.

Mestro Insight ger direkt en tydlig ögonblicksbild av den totala resultat- och balansräkningen för energi- och miljöarbetet. Insights engagemangsrapporter visar energi och miljöprestanda samt andra viktiga jämförelser och nyckeltal på 2 till 5 sidor enligt din grafiska profil.

Miljörapporterna hjälper både medarbetare och ansvariga att snabbt förstå energiarbetets resultat och balans för bättre prioriteringar, uppföljning och kommunikation.

Förändrat beteende.

Med den bakgrunden är Mestros Insightrapporter det perfekta stödet för en större organisation att informera, kommunicera och leda ett energi- och miljöförbättringsarbete. Med Insights engagemangsrapporter blir det tydligt att förmågan till förändring ligger i händerna hos organisationen, snarare än i händerna på ledningen. 

Kontrollfokus, förväntningar på omgivningens värderingar och utgången av individens egna val och arbete, skapar en intention som sedan leder till ett förändrat beteende!

Skapa motivation och engagemang för ditt energi- och miljöarbete med grafik som stöd för förändring av energi- och miljöbeteende. Mestro Insightrapporter finns i flera olika layoutformer, från ensidiga balanserade styrkort till flersidiga grafiska ledningsrapporter – för fullständig kontroll, fokus och engagemang i energi- och miljöfrågor för hela verksamheten.

Att införa Mestro Insight för att snabbt, snyggt och effektivt informera och kommunicera dit energi- och miljöarbete internt, har aldrig varit enklare. Börja med en begränsad delmängd av verksamheten och skala upp projektet allt eftersom resultat och synpunkter infinner sig. Hela processen, förutom era egna interna möten och genomgångar givetvis, är som vanligt helt automatiserad!

Mestros Insight stödjer, som Mestro i sin helhet, alla typer av energislag! Insamlingen av din energidata, oavsett energikälla, hanteras helt automatiskt av Mestro Bridge. Den grafiska profilen sätts i linje med er företagswebb, i samråd med våra projektledare.

I de flesta kundprojekt används Insights engagemangsrapporter primärt, som namnet också antyder, som grund för att skapa internt engagemang och entusiasm för energi- och miljöförbättringar. Alla som har erfarenhet av att driva långsiktiga förändringsprojekt vet att inställningen till, motståndet mot och ledningen av ett förändringsarbete är kritiska framgångsfaktorer. Undersökningar visar att positiv inställning till förändring rent statistiskt till större del kan förklaras av tilltron till egen förmåga, positiv upplevelse (affekt) och intern kontrollfokus (kontroll-lokus), än av ledarskap.

I många kundtillämpningar är Insights engagemangsrapport ett informativt, kommunikativt och drivande stöd i händerna på organisationen. Det gör det lättare för dig att driva interna förändringsprojekt inom energi- och miljöområdet, utan att behöva skala upp resurser eller anställa specifik projektpersonal.

När justeringar av grafisk profil, identifiering av relevanta nyckeltal och målgrupp satts, skickas presentationen med automatik ut i linjen och blir en del av den löpande rapporteringen och uppföljningen.

Nå resultat snabbare, förändra organisationens energi- och miljöbeteende med pedagogiskt och forskningsbaserat stöd.

Skapa en positiv inställning till energi- och miljöarbetet, med tydlig resultatrapportering och inbyggda tävlingsmoment.

Stöd för motivation och inställning, resultat, uppföljning och motstånd samt ett verktyg för ledning i beslut, prioritering och premiering.

Back to services
Never miss anything from Mestro

Subscribe to our newsletter

Be a part of our sustainability revolution! Sign up to our newsletter and we'll serve you easy and smart pieces of advice on how to master your energy savings, right in your inbox. You'll also enjoy some interesting articles and the latest news from Mestro. Are you joining?

Sweden

Kungsgatan 10 
111 43 Stockholm, Sweden

+468-30 25 00

Denmark

Holmens Kanal 2-12
1092 Copenhagen, Denmark

Norway

Biskop Gunnerus Gate 14
0185 Oslo, Norway

envelope