Eligibility är så 2022...

Alignment och EU:s taxonomi framåt

I vårt senaste inlägg har vi fastställt att eligibility inte är samma sak som grön, utan snarare en indikation på att ett företag kan bedriva sin verksamhet på ett sätt som är anpassat till EU:s taxonomi. Men 2023 års intåg har gjort att vi nu måste ta ställning till en ny term: alignment. Vad är alignment och hur påverkar det företagets hållbarhetsrapportering? Snart vet du.

Detta är vår andra text om EU Taxonomin 2023. Här kan du läsa den första!

Eligibility är så 2022…

Om eligibility är frågan om du omfattas av kraven (och de ekonomiska stöden) kan alignment istället beskrivas som ett värde som pekar på hur mycket du i ligger i linje med ställda krav. Men låt oss konkretisera genom att i några steg visa vägen dit.

Först och främst, alla ekonomiska verksamheter omfattas inte av taxonomin. Detta var en av anledningarna till att eligibility-kravet kom först – en analys av huruvida bolaget ens omfattas av kraven. Det ska också nämnas att taxonomin definierar hållbarhet på individuell ekonomisk verksamhetsnivå, snarare än på företagsnivå. Detta innebär i praktiken att ett företag i sig kan anses vara icke tillämpliga, men att vissa av deras underliggande verksamheter kan vara det.

En eligible ekonomisk verksamhet är en verksamhet som beskrivs av och uppfyller de tekniska urvalskriterier som anges i taxonomin. Denna ekonomiska verksamhet är därför också stödberättigade enligt taxonomin. Elproduktion från vindkraft är eligible, medan elproduktion från kol inte är det. Taxonomin har en mängd tekniska kriterier för över 170 verksamheter men denna lista utökas löpande när nya rättsakter antas och verksamheter uppdateras. Detta innebär att för ett företags ekonomiska verksamhet ska ligga i linje med taxonomin, baserat på urvalskriterierna, antingen har en betydande positiv miljöpåverkan eller väsentligt minskar verksamhetens negativa miljöpåverkan

Men verksamheten ska inte heller skada de övriga återstående målen. Taxonomikriterierna bygger på idén att en ekonomisk verksamhet inte bör betraktas som miljömässigt hållbar om den skadar något av miljö- och klimatmålen (på den lista som nu i januari trätt i kraft). I taxonomin fastställs kriterier för varje ekonomisk verksamhet för att se till att verksamheten inte skadar något av dessa mål, samtidigt som den ger ett betydande bidrag till ett eller flera av målen.

För att en verksamhet ska betraktas som hållbar ska den också bedrivas i enlighet med OECD:s och FN:s riktlinjer för mänskliga rättigheter och principer i arbetslivet. Detta innebär att alla företag måste visa att de uppfyller normerna för socialt ansvar, arbetsrättigheter och förfaranden för korruptionsbekämpning.

Alignment eller anpassning är med andra ord (1.) en ekonomisk verksamhet som ger ett väsentligt bidrag till minst ett av klimat- och miljömålen, (2.) samtidigt som den inte orsakar någon betydande skada för de återstående målen och (3.) uppfyller minimikraven för mänskliga rättigheter och arbetsnormer.

Artikel 8 och ett vägledande EU

För detta är inte allt. Som en liten extra sötsak har EU-kommissionen antagit två vägledande dokument, till för att underlätta taxonomirapporteringen. Ett stort antal företag kommer under 2023 nämligen börja rapportera i linje med taxonomins riktlinjer och för att underlätta denna process har man därför tagit fram två utkast till vägledning. När dessa dokument har översatts till unionens samtliga språk (jämställt ska det vara) så kommer de rent formellt att antas och göras tillgängliga för företag som försöker navigera detta landskap av regler och riktlinjer. 

Artikel 8 i taxonomiförordningen handlar om hur aktiviteter och tillgångar kan bedömas som förenliga med EU:s taxonomi för hållbar utveckling. Ett av dokumenten ger råd om hur lagbestämmelserna i artikel 8 ska tolkas och implementeras. Detta inkluderar frågor om hur dubbelräkning ska hanteras när en aktivitet bidrar till flera olika miljömål, hur bidrag till klimatanpassning och klimatbegränsning ska bedömas, hur olika nyckeltal ska redovisas, och var omsättningsgränsen går för verksamheter som inte behöver redovisas. 

I det andra dokumentet ger kommissionen råd och tips till företag om hur de kan identifiera delar av sin verksamhet som har potential att klassas som gröna enligt taxonomin, men som ännu inte uppfyller kraven. Denna vägledning hjälper dock inte med att värdera kriterierna, utan för det behövs hjälp från annat håll; Ofta i form av konsulter och redovisningsexperter. 

Tryck på play!

Nu i januari kommer ett stort antal bolag börja hållbarhetsrapportera – en process som kräver en del arbete men som genomsyras av ett högre syfte. Tanken med EU:s taxonomiförordning är mer än någonting annat att konkretisera vad hållbarhet faktiskt är, för utan en delad förståelse för just detta är det svårt att nå delade mål. Och i tider av osäkerhet, politiskt instabilitet och extrema vädermönster kan och bör vi nog enas om att hållbarhetsmålen, åtminstone i Europa, delas av oss alla.

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe