EU val

Del 2: Ett laddat EU-val! Vad tycker egentligen partigrupperna?

Solen skiner och mellan hägg och syrén väntar ett EU-val! Precis som en dag på stranden, kräver dock den demokratiska rätten en del förberedelser. Som så många gånger förut vill vi hjälpa till med dessa förberedelser, detta genom att ta reda på vad partierna vill med sin energipolitik. Så låt oss tillsammans rulla ut handduken, sparka av oss flip flopsen och vända på strandens alla stenar i jakt på valets viktigaste energifrågor!

Del 2 : S&D, The Greens/EFA och Vänstern

Genom att vara en del av EU är Sverige bundet av de direktiv och förordningar som antas på EU-nivå. Detta innebär att de beslut som fattas av Europaparlamentet har en avgörande inverkan på hur Sverige utformar sin energipolitik och genomför åtgärder för energieffektivisering och användning av förnybar energi. Genom att rösta i EU-valet kan du med andra ord vara med och påverka vilka ledamöter som representerar Sverige i Europaparlamentet och därmed vilka beslut som tas om energipolitik och hållbarhet på EU-nivå. 

Men vad tycker partierna? Vi har i första delen av denna artikelserie tittat på partierna Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet och partigrupperna inom vilka de verkar i Europaparlamentet. Men dessa partier driver redan sin energipolitik i Sverige. Nu ska vi istället ta reda på vad Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill göra i EU? 

3 svenska partier, 3 europeiska partigrupper

Vi röstar på kandidater i EU-valet, om kandidaterna blir framgångsrika blir de europaparlamentariker. Dessa kallas för MEP:s (Member of the European Parliament). För att bilda en partigrupp i Europaparlamentet krävs minst 25 ledamöter från minst sju olika medlemsländer. Detta krav säkerställer att grupperna har en bred representation och att de inte enbart består av medlemmar från ett enda land.

Om du lyckas samla tillräckligt många ledamöter blir ni en politisk grupp, en politisk enhet inom Europaparlamentet som spelar en central roll i lagstiftningsprocessen, debatter och beslut. De 8 svenska riksdagspartierna är idag uppdelade i 6 europeiska partigrupper. Vi ska nu gå igenom grupperna som tillsammans representerar Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, för att se vad som står på deras energipolitiska agenda. 

Socialists and Democrats (S&D)
Socialdemokraterna tillhör partigruppen S&D, en grupp som lägger stor vikt vid byggnadsrenovering som ett viktigt verktyg för att uppnå EU:s klimatmål, detta främst genom den så kallade Renovation Wave-strategin. Strategin syftar till att minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen från byggnader, med målet att uppnå en renoveringstakt på 3% av det totala byggnadsbeståndet per år, vilket de menar skulle skapa upp till 2 miljoner jobb och bidra till ekonomisk återhämtning efter pandemin​.

S&D betonar att renoveringar ska förbättra livskvaliteten och tillgängligheten utan att öka kostnaderna för låg- och medelinkomsthushåll. Detta kan sägas vara en viktig del av S&D:s övergripande mål, där ekonomin ska göras motståndskraftig mot klimatförändringar och andra kriser. Detta inkluderar en framtidssäker, ren energiförsörjning för alla europeiska medborgare, särskilt de mest utsatta grupperna​. Gruppen arbetar därför för att öka EU:s klimatambitioner, inklusive att stärka 2030-målet till en 60% minskning av växthusgasutsläpp jämfört med 1990 års nivåer. De förespråkar en omprövning av EU:s energirelaterade lagstiftning, såsom energiprestandadirektivet och energieffektivitetsdirektivet, för att höja energimål och förbättra renoveringsstrategier​.

Ett nyckelbegrepp inom gruppens energipolitik kan sägas vara inkludering, vilket syftar till att inte bara uppnå klimatmål, utan också säkerställer social rättvisa och ekonomisk resiliens genom att främja hållbara och energieffektiva byggnader samt skydda de mest sårbara medborgarna i EU.

De Gröna / Europeiska Fria Alliansen (The Greens / EFA)
Till The Greens/EFA är hem för Miljöpartiet och fokus ligger på en fossilfri framtid och en rättvis och hållbar övergång till förnybara energikällor över hela Europa. Här är klimatåtgärder och rättvisa centrala element i det politiska projektet och gruppen arbetar för att stärka internationellt klimatskydd och klimatfinansiering​​. Gruppen förespråkar att fasa ut fossila bränslen och investera kraftigt i förnybara energikällor för att uppnå energioberoende. De anser att förnybar energi kan leverera energioberoende i den takt och omfattning som krävs, till skillnad från kärnkraft som enligt gruppen tar decennier att bygga ut och har negativa miljöeffekter​​.

Därför motsätter De gröna sig användningen av kärnkraft, bl.a. på grund av dess negativa effekter på vatten- och markanvändning, vilket förvärrar miljöproblemen vid tider av intensifierade torka. De betonar att endast förnybara energikällor kan ge en säker, ren och billig energiförsörjning​​. Detta är också gruppens svar på att stödja sårbara hushåll, att investera i förnybar energi och energieffektivitet för att bekämpa energifattigdom. De stöttar principen om att förorenaren betalar och står emot övervinster genom att driva på för en oväntad vinstskatt på energibolags övervinster​​.

The Left
Sist men inte minst har vi vänstern, en grupp som inte helt överraskande är hem till Vänsterpartiet. Vänstergruppen har vad man skulle kunna kalla för en socialt inriktad energipolitik, där stort fokus läggs på att skydda EU:s medborgare mot höga elpriser genom rättvisa energiprinciper. En sådan princip som gruppen förespråkar är ett pristak på energipriser baserat på produktionskostnader, detta för att säkerställa att energipriserna förblir överkomliga för människor och företag. De anser att nuvarande prishöjningar är oacceptabla och kräver omedelbara åtgärder för att skydda de mest sårbara i samhället​.

Gruppen föreslår också en modell där energimarknaden är under offentlig kontroll. Detta innebär att stora elbolag ska regleras och övervinster beskattas permanent, inte bara under kriser. Syftet är att se till att de som gör stora vinster under energikriserna betalar sin del och att marknaden fungerar till fördel för medborgarna​. De stöttar också en kampanj kallad ”Power to the People”, som inkluderar både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att hantera orsakerna till prisvolatilitet och skydda de mest sårbara hushållen​. De kräver också en permanent skatt på övervinster, inte bara inom energisektorn utan även på andra företag som gjort stora vinster under krisen. Detta syftar till att se till att de rikaste och största företagen bär en rättvis andel av kostnaderna för energikriserna, istället för att belasta vanliga medborgare.

När det kommer till den gröna omställningen betonar gruppen vikten av en snabb utbyggnad av förnybar energi. De anser att förnybar energi är nyckeln till att uppnå energisjälvständighet och att det är en nödvändig del av övergången till en hållbar energiframtid​.

Skillnader och likheter
Ja, visst finns det gott av båda! S&D (Socialdemokraterna), De Gröna (Miljöpartiet) och Vänstern (Vänsterpartiet) är alla helt överens om vikten av en snabb övergång till förnybar energi för att bekämpa klimatförändringarna. Detta kan sägas vara det delade övergripande perspektivet på hur vi ska nå klimatmålen och minska utsläppen.

Alla tre partigrupper talar också om klimaträttvisa, ett begrepp som synliggör partigruppernas vilja till att göra omställningen rättvis, detta genom att inkludera stöd för samhällets mest sårbara grupper. Alla tre grupperna vill bekämpa energifattigdom genom att säkerställa att alla hushåll har råd med energi. De förespråkar olika åtgärder för att skydda låginkomsthushåll från höga energipriser och stödja energieffektiviseringar i bostäder​​.

Men det finns skiljelinjer mellan partigrupperna, kanske främst när det kommer till olika marknadsmodeller och i vilken utsträckning det ska finnas offentlig kontroll av energipolitiken. S&D förespråkar en balanserad strategi där både offentliga och privata investeringar i förnybar energi, ska leda vägen. Det handlar för S&D om en blandning av marknadsdrivna lösningar och regleringar för att säkerställa en grön framgång. 

Vänstern efterfrågar en mycket större offentlig kontroll av energimarknaden, detta för att säkerställa att priserna är låga och rättvisa. Till detta ser Vänstern också att en beskattning bör komma på plats, där stora energiföretag får betala från sina övervinster. 

The Greens/EFA stödjer en decentraliserad och gemenskapsägd energimodell där förnybara energikällor spelar en central roll. De är mindre fokuserade på offentlig kontroll jämfört med Vänstern, men betonar vikten av att undvika centraliserad energiproduktion som kärnkraft​. Och just kärnkraften delar grupperna. S&D har ett något mer pragmatisk syn på kärnkraft som en del av energimixen, tillsammans med förnybar energi och effektivisering. Både Vänstern och The Greens / EFA motsätter sig starkt användningen av kärnkraft och förespråkar en fullständig övergång till förnybar energi​​.

Sammanfattningsvis kan man säga att S&D, Vänstern och The Greens/EFA alla strävar efter en hållbar och rättvis energipolitik med fokus på förnybar energi och bekämpning av energifattigdom. Med de skiljer sig åt i sina synsätt på marknadsmodeller, användningen av kärnkraft och graden av offentlig kontroll över energimarknaden. 

Hur skiljer sig grupperna från de mer konservativa blocket av partigrupper?
Vi ska inleda med att säga att vi inte inkluderar Renew Europe i det sistnämnda (detta för att gruppen är att betrakta som centristisk och liberal grupp). 

Fokus i de progressiva partigrupperna ligger på en snabb och omfattande övergång till förnybar energi, social rättvisa och offentlig kontroll över energimarknaden. De har ambitiösa klimatmål och betonar behovet av att bekämpa energifattigdom. De konservativa partigrupperna förespråkar istället en mer gradvis och pragmatisk övergång, med en blandning av energikällor inklusive kärnkraft och naturgas. De betonar marknadsbaserade lösningar, energisäkerhet och ekonomisk hållbarhet i energiomställningen.

Vad du än gör, gör något!
EU-valet markerar en viktig möjlighet för oss som europeiska medborgare att göra vår röst hörd. Energi och hållbarhet är nära besläktade som politiska frågor, av många olika anledningar. Vad som kan sägas är att partigruppernas energipolitik spelar en otroligt viktig roll i den europeiska gröna omställningen, ett arbete som kommer påverka oss alla. Därför vill vi uppmuntra er att gå in på partigruppernas hemsidor (som ni finner här under) och bilda er en uppfattning om vart de står och hur deras position speglar ditt perspektiv. För varje val avgörs av människorna som dyker upp och  när det kommer till hållbarhet, behöver vi alla dyka upp. 

EPP – https://www.eppgroup.eu/

S&D – https://www.socialistsanddemocrats.eu/ 

Renew Europe – https://www.reneweuropegroup.eu/

The Greens/EFA – https://www.greens-efa.eu/en/

ECR – https://ecrgroup.eu/

The Left – https://left.eu/

ID – https://www.idgroup.eu/

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe