EU val

Del 1: Ett laddat EU-val! Vad tycker egentligen partigrupperna?

Solen skiner och mellan hägg och syrén väntar ett EU-val! Precis som en dag på stranden, kräver dock den demokratiska rätten en del förberedelser. Som så många gånger förut vill vi hjälpa till med dessa förberedelser, detta genom att ta reda på vad partierna vill med sin energipolitik. Så låt oss tillsammans rulla ut handduken, sparka av oss flip flopsen och vända på strandens alla stenar i jakt på valets viktigaste energifrågor!

Del 1 : EPP, ECR och Renew Europe

Mycket har hänt sedan det senaste EU-valet, vi har inte minst en ny regering i Sverige. Denna regering inledde sitt arbete genom att skriva under Tidöavtalet, en överenskommelse mellan Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Tidöavtalet är en unik överenskommelse, en gemensam riktning framåt för ett antal partier med egna tidigare politiska riktningar och ambitioner. Men avtalet gäller huvudsakligen svensk inrikespolitik, ett faktum som gör EU-valet något mer komplicerat.

De fyra partierna som skrivit under Tidöavtalet sitter nämligen i tre olika europeiska partigrupper, ideologiska koalitioner i Europaparlamentet med egna riktlinjer och mål. Att diskutera vad de svenska partierna tycker i energifrågan, handlar alltså  lika mycket om att utkristallisera vad dessa partigrupper vill. Och varför vänta? Låt oss gå igenom vilka energifrågor de svenska riksdagspartierna i dessa partigrupperna kommer att driva. Vad övriga partigrupper tycker i energifrågan hittar du i del 2!

4 svenska partier, 3 europeiska partigrupper
Vi röstar på kandidater i EU-valet, om kandidaterna blir framgångsrika blir de europaparlamentariker. Dessa kallas för MEP:s (Member of the European Parliament). För att bilda en partigrupp i Europaparlamentet krävs minst 25 ledamöter från minst sju olika medlemsländer. Detta krav säkerställer att grupperna har en bred representation och att de inte enbart består av medlemmar från ett enda land.

Om du lyckas samla tillräckligt många ledamöter blir ni en politisk grupp, en politisk enhet inom Europaparlamentet som spelar en central roll i lagstiftningsprocessen, debatter och beslut. De 8 svenska riksdagspartierna är idag uppdelade i 6 europeiska partigrupper. Vi ska nu gå igenom grupperna som tillsammans representerar regeringen, Tidöavtalets parter och Centerpartiet, för att se vad som står på deras energipolitiska agenda.

European People’s Party (EPP)
Både Moderaterna och Kristdemokraterna tillhör parlamentets största partigrupp EPP. EPP lägger ett stort fokus på de höjda energipriserna, en effekt av flera faktorer inklusive pandemins, väderförhållanden och minskad gasimport till Europa. De betonar dock att klimatpolitiken inte orsakat krisen, utan tvärtom kan vara en del av lösningen genom att minska beroendet av fossila bränslen och investera i rena teknologier.

EPP vill öka EU:s klimatambition till 2030 genom att snabbt implementera den europeiska gröna given, detta samtidigt som gruppen framhåller att naturgas kommer att spela en viktig roll som en övergångsteknologi, särskilt i medlemsstater som fortfarande är starkt beroende av kol. De stöder idén om gemensam gasupphandling och förbättrad lagringskapacitet för att stärka EU:s resiliens och energisäkerhet.

En stor del av EPP:s energipolitik fokuserar på behovet av en strategisk och samordnad strategi för att öka resiliensen i EU:s energimarknad samtidigt som flexibilitet och fortsatt marknadsliberalisering beaktas. De vill ser en snabbare integration av förnybar energi och förbättrad energieffektivitet och understryker vikten av att förbättra tillståndsprocesserna för nya energiprojekt och stöder principen om energieffektivitet i första hand. Men ett återkommande drag är viljan att luta sig mot både naturgas och kärnkraft för att säkerställa en stabil övergång till klimatneutralitet och förnybar energi. 

Europas Konservativa och Reformister (ECR)
Till partigruppen ECR tillhör Sverigedemokraterna. Här formas energipolitiken till stor del av ett säkerhetsperspektiv. Gruppen betonar vikten av att säkra elmarknaden och att minska EU:s beroende av rysk energi. De har varnat för att förlita sig på Ryssland och stöder en diversifiering av energikällor för att skydda mot politiska risker​. För att göra detta förespråkar gruppen ett antal marknadsbaserade lösningar och de är skeptiska till omfattande statlig inblandning och subventioner.

Detta kommer bland annat till uttryck i ECR:s reservationer när det kommer till Fit for 55-paket och ett antal klimatlagar, särskilt på grund av potentiella kostnadsökningar och administrativa bördor. De är kritiska till införandet av nya administrativa strukturer och intermediära klimatmål för 2040 och föredrar att fokusera på att uppnå de nuvarande 2030-målen​. För att göra detta är gruppen vänner av både kärnkraft och naturgas som övergångsbränslen i energimixen. De anser att dessa energikällor är nödvändiga för att säkerställa en stabil och pålitlig energiförsörjning under övergången till mer förnybara energikällor​​.

ECR anser att energipolitiken hela tiden bör balansera miljöskydd med ekonomisk tillväxt.Enligt dem måste energipolitiken vara realistisk och baseras på sund vetenskap för att undvika att skada ekonomin, särskilt för små och medelstora företag​. De vill därför minska byråkratiska hinder och påskynda implementeringen av ett effektiviserat regelverk kring tillståndsprocesser för energiprojekt​.

Renew Europe
Både Centerpartiet och Liberalerna tillhör den politiska gruppen Renew Europe. Som namnet antyder lägger gruppen ett särskilt fokus på förnybar energi och energieffektivitet, detta genom att stödja Renewable Energy Directive (RED) som en del av ”Fit for 55-paketet”. Gruppen förespråkar ett nytt mål om 45% förnybar energi i EU:s energimix till 2030, varav 42,5% ska vara bindande. Detta syftar till att minska växthusgasutsläppen och minska beroendet av fossila bränslen, särskilt i ljuset av energikrisen som följde den ryska invasionen av Ukraina​.

Gruppen har drivit igenom specifika mål för förnybar energi i sektorer som transport och uppvärmning/kylning av bostäder, vilket är viktiga steg i kampen mot klimatförändringarna. De har också sett till att RFNBO (bränslen av icke-biologiskt ursprung) klassificeras som förnybara, vilket öppnar för en dekarboniserad europeisk industri​. 

Gruppen har varit en stark förespråkare för att förenkla administrativa processer och övervinna tillståndshinder både på europeisk och nationell nivå, vilket syftar till att minska tiden det tar att installera förnybar energi. Ett stort fokus läggs också på att stärka energisäkerheten och hålla nere energipriserna. Gruppen har upprepade gånger varnat för att subventioner och statligt stöd inte kan betraktas som en universallösning då detta kan leda till en fragmentering av den inre marknaden. Istället uppmanar de till en snabbare övergång till förnybar energi och betonar att vi redan har många av de viktigaste gröna lösningarna men att vi stundom saknar den politiska viljan att genomföra de nödvändiga projekten. 

Skillnader och likheter
Ja, det finns gott av båda. Det ska inledningsvis nämnas att EPP (Moderaterna och Kristdemokraterna) och ECR (Sverigedemokraterna) har en något mer konservativ agenda medan Renew Europe (Liberalerna och Centerpartiet) kan sägas befinna sig lite mer i mitten av det politiska spektrumet. Alla tre partigrupper lyfter vikten av energisäkerhet och vill minimera EU:s beroende av rysk energi. Alla vill av samma anledning också diversifiera de europeiska energikällorna för att ta höjd inför både politiska och ekonomiska risker. 

Alla tre grupper har också en tilltro till marknadsbaserade lösningar för att hantera både energipolitiken och klimatförändringarna. Marknadens mekanismer uppfattas vara avgörande för att effektivt och kostnadseffektivt nå klimatmålen​. Det handlar om att skapa naturliga incitament för näringslivet att leda vägen genom den gröna omställningen. 

Men det finns områden där de skiljer sig åt. När det kommer till kärnkraften kan man se något av en tripp- trapp-trull-effekt, där ECR betraktar kärnkraften som en viktig del av energimixen, EPP likaså men lyfter samtidigt värdet av en blandad energiproduktion. Renew Europe är mindre entusiastiska över kärnkraften och förespråkar istället en snabb övergång till förnybara energikällor. 

ECR är skeptiska till omfattande EU-regleringar och oroar sig över överdrivna administrativa processer. Detta medan Renew Europe i många avseenden ser att EU-dirketiv kan främja konkurrenskraften på den globala scenen.

Både EPP och Renew Europe är positiva till “Fit for 55”-paketet som de betraktar som en nödvändighet för att driva investeringar mot lägre utsläpp. ECR har uttryckt reservationer för samma paket, detta då de säger sig förutspå kostnadsökningar och överdriven administration. 

Sammanfattningsvis kan man säga att medan ECR, EPP och Renew Europe delar vissa grundläggande åsikter om energisäkerhet och marknadsbaserade lösningar, skiljer de sig åt i sin syn på kärnkraft, graden av reglering och ambitioner för förnybar energi. ECR förespråkar en mer försiktig och marknadsorienterad strategi, EPP stödjer en mix av energikällor och starka klimatåtgärder, medan Renew Europe fokuserar starkt på förnybar energi och höga klimatambitioner. Av denna anledning kan Renew Europe på många sätt anses ligga närmare den vänstra delen av parlamentets politiska spektrum.

Vad du än gör, gör något!
EU-valet markerar en viktig möjlighet för oss som europeiska medborgare att göra vår röst hörd. Energi och hållbarhet är nära besläktade som politiska frågor, av många olika anledningar. Vad som kan sägas är att partigruppernas energipolitik spelar en otroligt viktig roll i den europeiska gröna omställningen, ett arbete som kommer påverka oss alla. Därför vill vi uppmuntra er att gå in på partigruppernas hemsidor (som ni finner här under) och bilda er en uppfattning om vart de står och hur deras position speglar ditt perspektiv. För varje val avgörs av människorna som dyker upp och  när det kommer till hållbarhet, behöver vi alla dyka upp. 

EPP – https://www.eppgroup.eu/

S&D – https://www.socialistsanddemocrats.eu/ 

Renew Europe – https://www.reneweuropegroup.eu/

The Greens/EFA – https://www.greens-efa.eu/en/

ECR – https://ecrgroup.eu/

The Left – https://left.eu/

ID – https://www.idgroup.eu/

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe