Visionen som leder Mestros produktutveckling

Vad som driver Mestros produktutveckling

I över 18 år har Mestro arbetat med att göra fastigheter mer energieffektiva. Tillvägagångssätten är många – olika avdelningar som alla försöker hjälpa kunden uppnå sina mål. Men i botten vilar produkten, plattformen som präglar både oss och våra kunders framtida möjligheter. Vad formar produktens resa framåt och vilka idéer styr utvecklingens riktning? Mestros Produktchef Jesper Stenberg berättar mer om hur ideologi, vision och framtidstro är följeslagare i bolagets produktutvecklingen.

Mestro ska bli kärnan i framtidens hållbara fastighetsbestånd. Detta är både ett ideologiskt och visionärt ställningstagande –  en samling idéer, principer och värderingar som styr vårt bolags syn på samhället och i vilken riktning det bör röra sig. När jag i denna text kommer att besvara den till synes enkla frågan om vad som formar Mestros produktutveckling, kommer jag tala om utvalda områden såsom data och hållbarhet och hur dessa är ideologiska och visionära grundstenar i vår resa framåt.

Lika viktigt då som nu

Låt oss börja från början, vilket i Mestros värld betyder data. Fokus i vår verksamhet ligger på det mätbara och där är data allt. Alla beslut som fattas, allt som ska rapporteras, allt som ska tolkas, ja allt som ger vår produkt värde, bygger på en hög datakvalitet. Som bolag har Mestro fötts, vuxit och mognat i en era av digitalisering, en resa som inte bara format bolagets syn på vikten av tillgång till data utan även dess kvalitet. Genom att under lång tid växa tillsammans med våra kunder har fokuset alltid legat på funktionaliteten, hur vi kan säkerställa en datakvalitet som faktiskt erbjuder oss vägar framåt. Denna grundpelare i vår verksamhet har format ett perspektiv som tydliggör värdet av att äga hela kedjan, från insamling, via kvalitetssäkring och förädling till analys och i slutändan visualisering. 

Denna kedja bygger på transparens i alla led. Med detta menar jag att Mestro kan erbjuda full synlighet i alla de tidigare nämnda stegen; Vi kan vid en granskning visa alla beräkningar för att kunna erbjuda kunden säkerhet, en säkerhet som har ett enormt värde när det kommer till vidare användning av data. Denna idé, denna syn på datakvalitet och rollen den spelar, är kärnan i vår verksamhet och en av de få saker som inte förändrats under de senaste 18 åren. 

En datadriven vision

Målet är en fastighetsvärld där dataunderlaget leder till beslut som faktiskt kan förbättra fastigheters prestanda. Rapportering och transparens kommer inte på egen hand att göra fastigheter mer hållbara, för att detta ska ske krävs rätt beslut. Med all den data vi på Mestro har tillgång till, kan vi besvara frågan Hur presterar min byggnad? Vår dataanalys och omfattande databas ger oss möjligheten att erbjuda framtida insikter kring byggande för att hjälpa fastighetsägare prioritera och maximera resultatet av deras förbättringsarbete. Inget av detta är möjligt utan omfattande, högupplöst data. 

Alla kan bygga en visualiseringstjänst för hållbarhetsdata men ofta saknas en tillräckligt hög upplösning för att kunna dra relevanta slutsatser. Mestro har från början formats av idén om att data måste erbjuda just detta. Om du som beslutsfattare vill ta verksamheten i en mer hållbar riktning kommer du vilja basera ditt beslut på rätt data. Det är därför den tidigare nämnda transparensen blir ovärderlig. Många är rapporteringsmjukvarorna som har problem med denna transparens – de kan presentera ett värde men har väldigt svårt att förklara vad det baseras på. Detta får aldrig bli Mestro. Därför formas produktutvecklingen av en princip som säger att vi ska samarbeta med alla, vi ska inte konkurrera, vi vill framåt till en plats där datakvaliteten aldrig kan ifrågasättas.

Visualiserad data

Vi började för länge sedan förstå att den data vi samlar in har en relevans för en större grupp än tekniska förvaltare. Visualisering är tilltalande i sig men kommer spela en allt större roll i en framtid där det kommer behövas ett narrativ i presentation av komplex data som möter mottagarens kunskap och behov, vare sig det är en drifttekniker eller en hållbarhetschef. Att Mestro har kontakt, från datakällan hela vägen till presentationen, gör att vi vet mer i flera led. Vi kan applicera flera faktorer i våra beräkningar som väder och externa datapunkter hämtade från en rad olika källor. Vi kan med andra ord raffinera datan genom att veta vad som har hänt i fastigheten och vilka externa faktorer som påverkat dess användning. Detta gör att historien vi med hjälp av data berättar är oändligt mycket mer relevant och givande än att stirra sig blind på en mätare. 

Datakvaliteten är med andra ord inte bara till för att vi ska kunna göra vårt jobb. Data får ett ökat värde när det kan förstås. Men detta kräver också ett stort ansvar i förvaltandet av den data som våra kunder gjort tillgänglig för oss – kanske främst ur ett säkerhetsperspektiv. Det vi vill göra är att anonymiserat dela med oss av alla de insikter vi kan hämta från den breda databas vi har. För genom att arbeta med 5 av landets 10 största fastighetsbolag sitter vi på kunskaper som visat sig vara ovärderliga för detta dataarbete. Detta gör vi bl.a. genom att publicera data rapporter som Energi i Fastigheter för att bygga insikter som kan vägleda branschen på sin resa framåt.

En ideologi som formar Mestros framtid

Mestros ideologiska utgångspunkt är att vår framtid ska vara bättre än vår samtid. Det må låta som en ideologi formulerad med ett barns enkelhet men kommer kräva omvälvande förändringar när det kommer till vår arts beteende. Klart står att vi kommer behöva hitta ett mer hållbart sätt att leva och detta kräver en förändrad användning av energi. Fastigheter står för drygt 40% av Sveriges energianvändning och 25% av dess utsläpp. För att våra klimatmål ska anses realistiska kommer fastigheter med andra ord behöva effektiviseras och detta faktum styr i allra högsta grad Mestros produktutveckling.

Under paketnamn som den gröna given, det cirkulära ekonomi-projektet, taxonomiförordningen, fit for 55 och ren energi-paketet har hållbarhetsbegreppet konkretiserats. Dessa paket är fyllda med goda viljor och höga ambitioner och börjar i varierande hastighet också resultera i lagar. Lagar som har fört lönsamheten närmare hållbarheten. Med detta menar jag att hållbara investeringar i en fastighet på lång sikt, idag ger fastigheten ett högre värde, detta kanske främst på grund av ett antal regulatoriska krav. Fastighetsbolag måste hållbarhetsrapportera, rapporter som i sin tur avgör om bolagen är berättigade till grön finansiering, en finansiering vi vill se bidra till ett mer hållbart fastighetsbestånd. Därför ska våra produkter göra det möjligt för våra kunder att erhålla certifieringar nödvändiga för att göra resan framåt. 

Idag ser vi att banker börjar säga nej, frågande inför om sökanden gjort några åtgärder. Ibland är detta endast ett uttryck för att ESG-systemen bolagen använder ofta brister i datakvalitet nödvändig för att kunna ge den riktiga bilden. De samlar bara in datapunkter utan att ha förståelse för omvärldsfaktorer som allt från väder till vad som faktiskt skett i fastigheten. 

Om ett fastighetsbolag, oavsett drivkraft, tar sikte på en hållbar framtid så måste uppföljningstjänsten motsvara deras höga ambition. Investeringar och rapporter ska grunda sig på bästa möjliga data och det ska Mestros produkt erbjuda. 

I slutändan

Vi fortsätter dagligen arbetet med att förfina våra dataprocesser och multifaktoriella analyser. Mestro kan inte säga hur framtiden ser ut, när och om vi kommer att nå våra mål och hur resan dit ser ut. Det vi vet är att vi genom våra produkter ska placera kunden i bästa möjliga position inför denna framtid. Detta kräver verktyg och en datakvalitet som leder till rätt beslut, beslut som gör att bolaget ligger i linje med rådande krav och riktlinjer. 

Vi har löpande samtal med existerande kunder för att höra om deras behov och målbilder. För att utveckla en produkt som fungerar för dem, är på omvägar att utveckla en produkt för oss alla. För Mestros vision präglas av vår tro på fastigheternas roll i den gröna omställningen. Vi finns till för fastighetsbolagen vars värderingar leder dem mot en framtid som är bättre för oss alla – en plats där hållbarhet inte är ett mål utan ett tankesätt som präglar samtliga aspekter av vårt agerande. Produktutvecklingens ideologiska utgångspunkt guidar oss varje dag mot den platsen. 

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe