Datastyrning – Nu och framåt!

Datastyrning – Värdefulla tillgångar och nödvändiga processer i den digitala eran

Data Governance, eller datastyrning, är en term som hörs allt oftare. Inte minst inom energidomänet där en fungerande datahantering inte bara kan sägas vara en del av kärnverksamheten, utan ett existensberättigande för en verksamhet förankrad i data. Hanteringen av sin egen och sina kunders data har med andra ord blivit måttstocken för bolag som vill framtidssäkra sin verksamhet. Vilka är riktlinjerna och hur fungerar datastyrning i en molnbaserad plattform likt Mestro? Häng med när vi reder ut frågetecknen!

Digitaliseringen har under en relativt kort period gjort data till en organisations mest värdefulla tillgång. Data governance (också kallat datastyrning), som en metod för att hantera denna tillgång, blir därför allt mer avgörande. Låt oss därför inleda med att zooma in på hur vi kan förstå termen. 

Datastyrning i fokus

Vad talar vi om när vi talar om datastyrning? Datastyrning är allt du gör för att säkerställa att data är säker, privat, korrekt, tillgänglig och användbar. Det omfattar en mängd åtgärder som måste vidtas, processer som måste följas och teknik som stödjer denna process under datans hela livscykel. När vi i denna artikel fortsätter diskutera datastyrning, kan vi luta oss mot följande definition: Datastyrning är en principbaserad metod för att hantera data under hela dess livscykel – från insamling till användning och gallring. 

För data är i mångt och mycket ryggraden i den moderna affärsvärlden. Beslutsfattare behöver korrekt och aktuell data för att kunna fatta strategiska beslut. Och när det kommer till energiuppföljning är data själva bränslet i effektiviseringsprocessen. Data är med andra ord en oerhört viktig resurs för att driva verksamheten framåt.

Det innebär att fastställandet av interna standarder och datapolicyer för hur data samlas in, lagras, bearbetas och gallras är oerhört viktiga. Datastyrning handlar också om att följa externa standarder som fastställts av branschorganisationer och myndigheter. Något vi kommer återkomma till längre ner.

En metod med många fördelar

Genom att ha kvalitetssäkrad data till hands kan beslut fattas på en solid grund. Detta leder till att organisationer kan hantera sina resurser mer effektivt genom att eliminera dubbelarbete och onödiga utgifter. Genom att undvika informationssilos och ha en översikt över dataresurserna kan företag också optimera sina kostnader. Detta är grunden i Mestros verksamhet där energidata från ett enormt antal källor sammanförs för att erbjuda kunden översikt och förståelse.

Vi lever också i en tid där lagstiftningen börjar hinna ikapp, för digitaliseringen kommer inte bara med fler möjligheter utan också med ett ökat antal potentiella risker. Därför har vi passande nog sett ett ökat antal regler och föreskrifter, som alla synliggör hur viktigt det är för organisationer att ha robusta rutiner för datastyrning. Genom att säkerställa efterlevnad undviker man risker men kan också proaktivt anpassa sig till nya regler. En naturlig konsekvens av denna typ av processhantering och regelefterlevnad gör att kunder och leverantörer kan lita på att organisationer skyddar deras data. Genom att ha en tydlig och tillgänglig efterlevnad av datapolicyer ökar således också förtroendet för företaget.

Men av de viktigaste aspekterna av en tydlig datastyrning är den minskade risken för att känslig information exponeras för obehöriga, för säkerhetsbrott från externa aktörer eller insiderhot. Genom att säkerställa att en trygg process finns på plats minimeras inte bara risken för problem, det säkerställer även att alla vet vad som ska ske när ett problem har uppstått. 

Datastyrning på fastighetsmarknaden

I fastighetsvärlden är datastyrning en central komponent för att effektivisera drift och säkerställa hållbarhet. En av de mest känsliga och värdefulla datatyperna inom detta område är energidata. Varför är det så viktigt att hantera denna information på ett noggrant och ansvarsfullt sätt?

Svaret är tudelat. Först och främst bör det nämnas att energidata utgör en grundläggande del av fastighetsförvaltning och optimering. Genom att analysera energidata kan fastighetsägare och förvaltare identifiera ineffektiviteter, optimera energiförbrukningen och minska driftskostnaderna. Men detta fungerar bara om det finns en etablerad och trygg process för att förstå given data. Med en fungerande datastyrning på plats erbjuds kunden insikter som är avgörande för att skapa en ekonomiskt hållbar fastighet.

För det andra är energidata ofta kopplad till personlig integritet och säkerhet. Den avslöjar när en fastighet är bemannad eller tom, hur energi används, och i vissa fall även specifika apparater som används. Otillräcklig dataskydd och styrning kan resultera i överträdelser av användarnas rättigheter och risker för intrång. Man ska också nämna att energidata i allt högre grad, regleras av lagar och normer som syftar till att skydda konsumentintegritet och uppmuntra till energieffektivitet. Det ligger med andra ord i organisationer som hanterar kunders data att ha tydliga processer på plats för att kunna följa lagen. På så sätt erbjuder man inte bara en kvalitativ tjänst, man minimerar även risken för juridiska överträdelser. 

Säkerhet = strategi

Mestro arbetar likt många bolag med att ständigt utveckla sin datahantering. Det är nödvändigt för att säkerställa att våra kunders data är säker, korrekt och användbar. Utan denna strategi riskerar vi att våra kunder inte kan känna sig säkra och det kommer underminera produkten som i all väsentlighet bygger på en fungerande insamling, användning och presentation av data.  I en molnbaserad verksamhet likt vår är förtroendet för att data är skyddad och att efterlevnaden är säkerställd, A och O. 

Vill du läsa mer om nya Data Governance Act och hur datastyrning fungerar i en molnbaserad tjänst som Mestro? Klicka dig in för att läsa mer om hur vi säkerställer att våra kunders data är säker och att vi ligger i linje med kraven samtiden ställer. 

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe