Integritetspolicy

Uppdaterad: 2023-02-01

Mestro är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som Mestro bestämmer ändamål och medel för. Här ger vi övergripande information om kunders och andra intressenters personuppgifter vi behandlar.

Vårt dataskyddsombud är Therese Enlund som arbetar med frågor som gäller Mestros efterlevnad av svensk lagstiftning och dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet har mandat att självständigt granska hur Mestro efterlever dataskyddslagstiftningen samt ge stöd och råd för rutiner i efterlevnaden. Kontakta dataskyddsombudet via support@mestro.se om du har frågor eller vill begära ett registerutdrag.

Så här behandlar Mestro personuppgifter

Förfrågningar

Mestro behandlar förfrågningar om våra produkter och om oss som bolag samt arbetsplats till exempel vid ansökan om praktik, exjobb eller anställning. Det kan ske via telefon, epost, sociala medier eller vår webbplats. Den rättsliga grunden för behandlingen är berättigat intresse.

Kundrelationer

Mestro behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra åtaganden i kundrelationer och för att kunna tillhandahålla avtalade produkter till våra kunder, förbättra kvaliteten, funktionaliteten och användarupplevelsen med våra produkter och tjänster. Ändamålen är att upprätthålla kommunikation, skapa användarkonton, tillhandahålla support, hantera fakturor och bokföring. Den rättsliga grunden för behandlingen är avtalen med våra kunder.

Marknadsföring

Mestro behandlar personuppgifter för marknadsföringssyfte till existerande och potentiella kunder. Vi skickar informationsmaterial, erbjudanden och nyhetsbrev som du kan anmäla dig till och när som helst säga upp. Vi behandlar personuppgifter i samband med anmälan till event och i direktförsäljning. Den rättsliga grunden är berättigat intresse då det inte strider mot personlig integritet och dina rättigheter till dina uppgifter. Vi använder oss också av samtycke när du anmäler dig till event eller nyhetsbrev. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, helt eller delvis genom att specificera vilka uppgifter du önskar att vi behåller respektive raderar.

Analys- och produktutveckling

Vi behandlar personuppgifter för att göra statistik och analysera hur vi kan förbättra våra produkter, kommunikation och support till våra kunder. Den rättsliga grunden för behandlingen är berättigat intresse då det inte strider mot personlig integritet och dina rättigheter till dina uppgifter. Vi använder oss också av samtycke för att få behandla dina uppgifter. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, helt eller delvis genom att specificera vilka uppgifter du önskar att vi behåller respektive raderar.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

De personuppgifter Mestro behandlar är namn, epost och telefonnummer till enskilda och kontaktpersoner som som utsetts för företag som Mestro har kontakt med. Vi hanterar också information som lämnas till oss på andra sätt till exempel i CV och personligt brev samt matpreferenser och bostadsort i samband med event.

Vi använder även tekniker som cookies och pixeltaggar för att samla in information om hur epost läses, besökare tar del av information och annonser.

Hur länge lagras uppgifterna

Personuppgifterna behandlas så länge som de behövs för att uppfylla ändamålen eller så länge som krävs för att Mestro ska kunna fullgöra sina åtaganden mot kund, finansiella institut och svensk lagstiftning som till exempel bokföringslagen. Personuppgifter som behandlas med samtycke som rättslig grund gallras när samtycket dras tillbaka om det inträffar före än vad som krävs för ändamålet.

De som kan ta del av uppgifterna

Anställda på Mestro som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete tar del av uppgifterna. Vi delar viss information med tredjepart för att utföra uppdrag i enlighet med ändamålen för behandlingen av personuppgifterna för att fullgöra åtaganden, analyser, lagring av data utskick av epost.

Vi har avtal med tredjepart för att se till att personuppgifterna inte används på andra sätt än vad som anges i denna integritetspolicy. Vi undviker att personuppgifter behandlas utanför EU och EES, men om det inte kan undvikas använder vi oss av Europakommissionens typklausul (EU Model Clauses).

Tredjepartsbolag som vi arbetar med är G Suite (Google), Microsoft Azure, Slack, Asana, Miro, Setly, Hubspot, Zapier, Fortnox, Younium och Teamtailor.

Skydd av personuppgifter

Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa skyddet av personuppgifter organisatoriskt såväl som tekniskt för att undvika obehörig åtkomst, behandling, förlust eller ändring.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få besked om Mestro behandlar personuppgifter som rör dig och få en kopia på dessa, det kallas registerutdrag. Om du anser att personuppgifterna är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller kompletterade.

Du har rätt att invända mot behandlingen. Om inte Mestro kan visa att det finns berättigade skäl att fortsätta med behandlingen måste vi upphöra med den. Du har rätt att begära begränsning i behandlingen av personuppgifter.

Du har rätt att få dina uppgifter raderade när de inte behövs för att Mestro ska kunna fullgöra sitt åtagande.

Du har rätt till dataportabilitet.

Om du har synpunkter eller frågor

Om du vill utöva dina rättigheter, har frågor eller synpunkter på Mestros behandling av personuppgifter kontakta support@mestro.com

Ändring av integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra denna policy.

Här lägger vi en Iframe