Årsstämma 2024

Aktieägarna i Mestro AB, org.nr 556679–4649 (nedan ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 juni 2024 klockan 10.00 i Mestros lokaler på Kungsgatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 9.45.

Anmälan och rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 19 juni 2024; samt

 2. senast torsdagen den 20 juni 2024 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Mestro AB, Kungsgatan 10, 111 43 Stockholm (märk anmälan ”Årsstämma 2024”) eller via e-post till ir@mestro.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 19 juni 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast måndagen den 24 juni 2024 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Röstning via ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.mestro.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av minst en justeringsman.
 6. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 11. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer med eventuella suppleanter.
 12. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer.
 13. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor.
 14. Beslut om byte av bolagskategori samt ändring av bolagsordningen.
 15. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2023 samt att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 11. samt 13. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer med eventuella suppleanter samt Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor.

Styrelsen består för närvarande av följande tre ordinarie ledamöter utan suppleanter: Michael Moyell Juul (ordförande), Henrik Hansen, och Kristin Berg.

Det föreslås att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av Michael Moyell Juul, Henrik Hansen, och Kristin Berg med Michael Moyell Juul som styrelseordförande.

Det föreslås att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor. Revisionsbolaget har meddelat att Lars Kylberg kommer fortsätta som huvudansvarig revisor.

Punkt 12. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer.

Det föreslås att inget styrelsearvode ska utgå till respektive stämmovald ledamot.

Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14. Beslut om byte av bolagskategori samt ändring av bolagsordningen

Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att ändra Bolagets bolagskategori från publikt aktiebolag till privat aktiebolag samt antar en ny bolagsordning enligt nedan.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 1 Firma

Aktiebolagets firma är Mestro AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Mestro AB.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare som delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller genom e-post.

Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Aktieägare som önskar delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

 

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman och att dessa tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i Bolaget.

Aktieägares rätt att begära information

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets kontor tre veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress. Fullständiga förslag till beslut (enligt ovan) samt handlingar enligt aktiebolagslagen kommer vid denna tidpunkt att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.mestro.com, samt läggas fram på stämman.

Underlag årsstämma 2024