Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen (2005:551) är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ där alla aktieägare har rätt att rösta. I aktiebolagslagen och bolagsordningen fastställs hur kallelse ska ske till årsstämma och bolagsstämma, och vem som har rätt att närvara och rösta på stämman.

Det finns ingen begränsning av antalet röster som varje aktieägare kan avge på stämman. Varje aktie ger rätt till en röst. Mestro ABs räkenskapsår är 1 januari till 31 december. Årsstämman måste hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår. Beslut vid bolagsstämman fattas vanligtvis genom enkel majoritet av de avgivna rösterna.

I aktiebolagslagen fastställs emellertid att förslag avseende vissa frågor måste godkännas genom större andel av aktierna och de avgivna rösterna som är företrädda vid bolagsstämman. En extra bolagsstämma kan hållas när kallelse har skett. Alla aktieägare har rätt att begära att ett ärende tas upp av årsstämman och ska i sådana fall skicka en skriftlig begäran till styrelsen. För att begäran ska kunna tas upp på årsstämman måste den ha lämnats till styrelsen senast sju veckor före årsstämman.

I enlighet med 7 kapitlet 32 § i aktiebolagslagen har alla aktieägare rätt att vid årsstämman ställa frågor till bolaget om ärenden som tas upp på stämman och om bolagets och koncernens finansiella ställning.