Valberedning

Valberedningen representerar Mestros aktieägare och nominerar styrelsemedlemmar samt lämnar förslag till arvoden och ersättningar

Vid extra bolagsstämma den 22 september 2021 togs beslutet att Mestro ska ha en valberedning som har som syfte att lämna förslag beträffande ordförande på bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter (inklusive ordföranden), arvoden och övrig ersättning till varje styrelseledamot samt ersättning för eventuellt utskottsarbete, val av och ersättning till externa revisorer samt förslag till valberedning för den nästföljande årsstämman. Valberedningens förslag redovisas i kallelse till årsstämman.

Mestro AB följer inte Svensk Kod för Bolagsstyrning, men har valt att ha en valberedning och valberedningen ska ha den sammansättning och fullgöra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk Kod för Bolagsstyrning.

Instruktion för utseende av valberedning och dess arbete

Denna instruktion antogs vid extra bolagsstämman i Mestro AB den 22 september 2021 och ska gälla tills vidare till annat beslutas av bolagsstämman.

Valberedning ska bestå av fyra ledamöter vilka ska utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna listade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken vid utgången av det tredje kvartalet respektive år, samt styrelsens ordförande som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Med ”de fyra till röstetalet största aktieägarna” avses hädanefter även kända aktieägargrupperingar. Styrelsens ordförande ska årligen kontakta de aktieägare som äger rätt att utse ledamot. Om någon av aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, övergår rätten till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren, och så vidare. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen ska styrelsen uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc.

Den ledamot som har tillsatts av den till röstetalet största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen eller, om sådan person avböjer uppdraget som ordförande, den ledamot som utses av valberedningen. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot (varvid eventuellt behov av kontinuitet inför förestående bolagsstämma ska beaktas), ska ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de röstmässigt tre största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp. Om aktieägare som utsett viss ledamot väsentligen minskat sitt innehav i bolaget, och valberedningen inte anser att det är olämpligt mot bakgrund av eventuellt behov av kontinuitet inför förestående bolagsstämma, ska ledamot utsedd av sådan aktieägare lämna valberedningen och valberedningen erbjuda den största aktieägaren som inte har utsett ledamot i valberedningen att utse ny ledamot. Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman, med uppgift om vilken enskild ägare som utsett en viss ledamot.

Valberedningens ledamöter ska inte uppbära arvode frän bolaget. Eventuella nödvändiga omkostnader som uppstår i samband med valberedningens arbete ska dock erläggas av bolaget under förutsättning att dessa har godkänts av styrelsens ordförande.

Valberedningens mandattid löper till dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska i övrigt ha den sammansättning och fullgöra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.