Årsstämma har hållits i Mestro AB

Idag har årsstämman 2023 hållits i Mestro AB (”Bolaget” eller ”Mestro”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på Bolagets webbplats www.mestro.com).

Årsstämman beslutade:

  • att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022;
  • att bolagets resultat överförs i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för det senaste räkenskapsåret.
  • att bevilja ansvarsfrihet åt Kristin Berg och Gustav Stenbeck som verkat som verkställande direktörer samt samtliga som verkat som styrelseledamöter under räkenskapsåret 2022;
  • att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, om omval av Rikard Östberg, Alexandra Kulldorff, Anders Palmgren och Mia Batljan som ordinarie styrelseledamöter samt om omval av Rikard Östberg som styrelsens ordförande;
  • att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor samt om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PWC) som Bolagets revisor;
  • att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 175 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter;
  • att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
  • om ett bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler genom vilket Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 20 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er); och

Under stämman höll Bolagets VD Kristin Berg ett anförande om det gångna året och en uppdatering om verksamhetens framtid. Anförandet kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.mestro.com, inom nästkommande två veckor.

____

Stockholm i maj 2023

MESTRO AB

Här lägger vi en Iframe