Kallelse till årsstämma i Mestro AB

Aktieägarna i Mestro AB, org.nr 556679-4649 (nedan ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023 klockan 15:00 i kontorshotellet KG10’s lokaler på Kungsgatan 8 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 14:45.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

 1. vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är tisdagen den 16 maj 2023; samt
 2. senast fredagen den 19 maj 2023 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Mestro AB, Kungsgatan 10, 111 43 Stockholm (märk anmälan ”Årsstämma 2023”) eller via e-post till ir@mestro.se

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före tisdagen den 16 maj 2023, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast fredagen den 19 maj 2023 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Röstning via ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida www.mestro.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringspersoner
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om:
 1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
 2. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande director
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 2. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 3. Val till styrelsen och val av revisor
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet
 5. Avslutande av stämman

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Valberedningen har bestått av Anders Ullstrand (ordförande i valberedningen), utsedd av RP Ventures AB, Catharina Kulldorff, utsedd av Aktiebolaget Företagsledare Rego, Marika Dimming utsedd av Samhällsbyggnadsbolaget AB och Rikard Östberg, styrelseordförande i Mestro AB.

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman
Förslag om att Rikard Östberg väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen (plus eventuella sociala avgifter) ska utgå med 175 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till respektive stämmovald ledamot.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkterna 9-10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter och val till styrelsen och val av revisor
Styrelsen består för närvarande av följande sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter: Rikard Östberg (ordförande), Johan Bäcke, Alexandra Kulldorff, Anders Palmgren, Johan Stakeberg och Mia Batljan.

Det föreslås att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen omval av Rikard Östberg, Alexandra Kulldorff, Anders Palmgren och Mia Batljan. Valberedningen föreslår att Rikard Östberg omväljs till styrelseordförande. Johan Bäcke och Johan Stakeberg har avböjt omval.

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PWC) föreslås omväljas som revisor. Revisionsbolaget har meddelat att Lars Kylberg kommer fortsätta som huvudansvarig revisor.

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida www.mestro.com.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 7. b) Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2022 samt att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Punkt 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst tjugo (20) procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för bolaget av tids-, affärs- eller motsvarande skäl samt för att möjliggöra förvärv.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket. För giltigt beslut krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster i Bolaget
Antalet aktier och röster uppgår vid utfärdandet av denna kallelse till 8 887 333. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära information
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar
Handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets kontor två veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress. Fullständiga förslag till beslut (enligt ovan) samt handlingar enligt aktiebolagslagen kommer vid denna tidpunkt att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.mestro.com, samt läggas fram på stämman.

___________
Styrelsen, Stockholm i april 2023

Här lägger vi en Iframe