Kallelse till extra bolagsstämma i Mestro AB

Aktieägarna i Mestro AB, org.nr 556679-4649 (nedan ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 6 maj 2024 klockan 15.00 i kontorshotellet KG10’s lokaler på Kungsgatan 8 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 14.45.

Bakgrund

EG Sverige AB (”EG”), innehavare av cirka 97,81 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, har begärt att styrelsen enligt 7 kap. 13 § andra stycket aktiebolagslagen kallar till extra bolagsstämma för att behandla förslagen enligt beslutspunkten 6 på den föreslagna dagordningen nedan.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 25 april 2024; samt

(ii) senast måndagen den 29 april 2024 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till Mestro AB, Kungsgatan 10, 111 43 Stockholm (märk anmälan ”Extra bolagsstämma 2024”) eller via e-post till ir@mestro.se.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 25 april 2024, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast måndagen den 29 april 2024 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Röstning via ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.mestro.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/Esw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

1. Öppnande och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringspersoner

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Ändringar i styrelsesammansättning och beslut om styrelsearvoden

7. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 6. Ändringar i styrelsesammansättning och beslut om styrelsearvoden

Styrelsen består för närvarande av följande fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter: Rikard Östberg (ordförande), Alexandra Kulldorff, Anders Palmgren och Mia Batljan. Aktieägaren EG föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av årsstämman 2024, ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter. EG föreslår vidare att stämman beslutar om nyval av Michael Moyell Juul, Henrik Hansen och Kristin Berg som ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2024, samt att Rikard Östberg (ordförande), Alexandra Kulldorff, Anders Palmgren och Mia Batljan entledigas från sina uppdrag som ordinarie ledamöter. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Michael Moyell Juul. Förslaget är alltså att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2024 ska bestå av följande tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter: Michael Moyell Juul (ordförande), Henrik Hansen, och Kristin Berg.

EG föreslår vidare att inget styrelsearvode ska utgå.

Antal aktier och röster i Bolaget

Antalet aktier och röster uppgår vid utfärdandet av denna kallelse till 10 220 666. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägares rätt att begära information

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på Bolagets kontor två veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin adress. Fullständiga förslag till beslut (enligt ovan) samt handlingar enligt aktiebolagslagen kommer vid denna tidpunkt att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.mestro.com, samt läggas fram på stämman.

___________
Styrelsen, Stockholm i april 2024

Här lägger vi en Iframe