Mestro AB: Bokslutskommuniké 2021

[mfn_before_post]

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 770 (5 403) tkr, vilket innebar en ökning med 7 (-7) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 117 (-3 687) tkr.
 • EBITDA uppgick till -1 912 (-2 662) tkr, med en EBITDA-marginal om -33 (-49) procent.
 • Kvartalets resultat uppgick till -3 154 (-3 700) tkr och resultat per aktie uppgick till -0,42 (-0,55) kronor.
 • Nyförsäljningen under kvartalet uppgick till 2 975 (1 577) tkr, vilket är en ökning med 89 (-10) procent jämfört med samma period föregående år.
 • Churn rate, det vill säga värdet av förlorade kundkontrakt, uppgick under fjärde kvartalet till 0 (1,1) procent.

Helåret 1 januari – 31 december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 20 103 (19 045) tkr, vilket innebar en ökning med 6 (14) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -8 562 (-5 919) tkr.
 • EBITDA uppgick till -5 687 (-3 954) tkr, med en EBITDA-marginal om -28 (-21) procent.
 • Periodens resultat uppgick till -8 661 (-5 984) tkr och resultat per aktie uppgick till -1,24 (-0,89) kronor.
 • Andelen återkommande intäkter (repetitiva intäkter) i förhållande till omsättningen, uppgick till 82 (83) procent.
 • Nyförsäljningen under perioden uppgick till 7 675 (5 299) tkr, vilket är en ökning med 45 (-22) procent jämfört med samma period föregående år.
 • Contracted annual recurring revenue (CARR) uppgick per 31 december till 18 356 (15 198 tkr, vilket är en tillväxt om 21 (3) procent jämfört med samma period föregående år.
 • Churn rate, det vill säga värdet av förlorade kundkontrakt, uppgick för helåret 2021 (2020) till 0,9 (10,3) procent.

Viktiga händelser under rapportperioden 1 januari – 31 december 2021

 • Den 22 september 2021 hölls en extra bolagsstämma varvid bland annat följande beslutades:
  • Förändring av styrelse
  • Varje aktie delades upp till tio (10) aktier, varvid även kvotvärdet förändrades från 1 krona
  • till 0,1 krona.
  • Bolagskategori byttes från privat till publikt bolag.
 • I november 2021 offentliggjorde Mestro att Bolaget avsåg att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och den 15 december 2021 inleddes slutligen handeln av aktien. Mestro genomförde inför noteringen en nyemission av 2 105 263 aktier till en teckningskurs om 19 SEK per aktie, motsvarande en emissionslikvid om cirka 40 MSEK före emissionskostnader. I samband med den övertecknade emissionen tillfördes Mestro cirka 1 300 aktieägare, däribland Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, Adma Förvaltnings AB, Norrlandspojkarna AB samt Beijer Ventures AB.
 • Den 30 september ingicks ett avtal med kommunala SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB). Det totala kontraktsvärdet uppgår till cirka 1 000 tkr, varav cirka 420 tkr avser återkommande (repetitiva) abonnemangsintäkter. SISAB bedöms vara strategiskt viktig i Mestros arbete att knyta kommuner och samhällsnyttiga fastighetsägare till Bolagets nätverk.
 • Under fjärde kvartalet 2021 tecknade Mestro ett ramavtal med PostNord Sverige. Mestro kommer initialt att användas av PostNord i Sverige. Därefter finns möjlighet för PostNord att avropa ytterligare anläggningar i Sverige samt i Danmark, Norge och Finland. Fullt implementerat bedöms de totala potentiella abonnemangsintäkterna uppgå till cirka 500 TSEK per år.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Den 4 februari 2022 fick Mestro ett preliminärt tilldelningsbeslut i en upphandling som utförts av Malmö Stad. Kontraktsvärdet beräknas uppgå till cirka 5,8 MSEK över 6 år, varav 3,5 MSEK är abonnemangsintäkter. Beskedet från Malmö Stad visar att Mestro har rätt produkt för de stora kommunala fastighetsägarna och innebär en stor tillväxtpotential i ett marknadssegment som Mestro tidigare inte fokuserat på.
 • Den 8 februari 2022 offentliggjorde Mestro att Bolaget tecknat ett ramavtal med Heimstaden Group. Intentionen med ramavtalet är att förenkla leverans av Bolagets produktsvit till samtliga av koncernens marknader. Per idag nyttjas Mestros tjänster i tre av Heimstadens tio europeiska landsorganisationer. Ramavtalet är av strategisk vikt för Mestro, då det öppnar upp för en geografisk expansion till Europas största fastighetsmarknader.

VD HAR ORDET – Ett händelserikt år med stark avslutning

Fastighetsbranschen står för ca 40 procent av världens koldioxidutsläpp. Stigande energikostnader och ökade kostnader för utsläpp samt krav från lagstiftare, investerare, finansiärer och hyresgäster driver fastighetsbranschen att minska både utsläppen och energianvändningen. Därtill skapar ett ökat fokus på hållbarhet och hållbarhetsrapportering en ökad efterfrågan på Mestros tjänster. Regelverken som är med och skapar denna efterfrågan är i stor utsträckning europeiska vilket driver Mestros fortsatta geografiska expansion.

Mestro är idag den svenska fastighetsbranschens ledande verktyg för att mäta, visualisera och analysera energidata samt redovisa miljöeffekter. Vi har flera av landets största fastighetsbolag bland våra kunder såsom SBB, Diös, Nyfosa, Balder, Hufvudstaden, Humlegården, NP3, CA Fastigheter, SISAB, Platzer och AMF. Vår molnbaserade SaaS-tjänst används i över 8 000 fastigheter i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen och Nederländerna.

Stark försäljning i Q4
Nyförsäljningen under årets sista kvartal ökade med 89 procent jämfört med samma kvartal förra året och för helåret blev ökningen 45 procent. Den starka avslutningen på året gjorde att de återkommande intäkterna (CARR) ökade med 21 procent för året, vilket bådar gott för 2022. Styrkan i plattformen märks även synnerligen väl i vår låga churn (förlorade kunder), vilken under 2021 uppgick till endast 0,9 procent av CARR.

För 2021 stannade ökningen i nettoomsättning för helåret på blygsamma 7 procent, då Mestro periodiserar sina abonnemangsintäkter och då nyförsäljningen kom sent på året pga. pandemin. Den kraftiga ökningen av försäljningen under senare delen av året visar dock på en tydlig vändning.

Noteringen
Noteringen på Nasdaq First North Growth Market under december 2021 och den nyemission som gjordes i samband med det har skapat möjlighet för Mestro att satsa på produktutveckling och nya marknader. Att flera av fastighetssveriges tyngsta fastighetsutvecklare, tillika Mestros kunder, var med och investerade i noteringen visar att vi har en produkt som ligger helt rätt i tiden.

Nya kunder och ny marknad
2021 innebar också ett antal nya kunder och en ny geografisk marknad. Heimstaden anslöt sitt bestånd i Nederländerna till Mestros plattform och i Sverige tillkom bl.a. PostNord, SISAB, Randviken Fastigheter och Alma Properties i kundlistan.

Viktiga händelser efter rapportperioden
2022 påbörjades i samma starka anda som 2021 avslutades.

I början av 2022 tecknades först ett avtal med Heimstaden Danmark om att ansluta deras fastigheter till Mestros plattform. Kort därefter tecknades ett ramavtal med Heimstaden-koncernen avseende hela beståndet på samtliga tio marknader där koncernen idag finns. För Mestro är det en viktig milstolpe som öppnar vägen för geografisk expansion till Europas största fastighetsmarknader Tyskland och Storbritannien, samt även till Tjeckien och Island.

Den 4 februari fick Mestro ett tilldelningsbeslut av Malmö Stad för att införa energiuppföljning på stadens fastigheter. En affär värd 5,8 MSEK över 6 år, varav 3,5 MSEK är abonnemangsintäkter. Beslutet kan överklagas fram till den 14 februari. Beskedet från Malmö Stad visar att Mestro har rätt produkt för de stora kommunala fastighetsägarna. Detta innebär en stor tillväxtpotential i ett marknadssegment som vi tidigare inte fokuserat på.

Vad händer framöver?
Vid årsskiftet började EUs taxonomi för hållbara investeringar, ett klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter, träda i kraft. Då byggnader står för ca. 40 procent av världens koldioxidutsläpp kan efterfrågan bland fastighetsbolagen i EU, inte annat än växa kraftfullt. Noteringen på Nasdaq First North Growth Market ger de bästa förutsättningarna att tillvarata denna tillväxt. Noteringen och den därmed sammanhängande ägarspridningen ökar igenkänningen av bolaget och får en positiv effekt på relationer med kunder, anställda, leverantörer och andra intressenter.

Jag vill avsluta med att tacka för förtroendet från Mestros tidigare och nytillkomna ägare och försäkra er alla om att vi tillsammans gör fastighetsbranschen både smartare och hållbättre.

Gustav Stenbeck

Verkställande Direktör, Mestro

Finansiella rapporter
Finansiella rapporter publiceras på Mestros hemsida: https://mestro.com/sv/investerare/investera/finansiella-rapporter/

[mfn_after_post]

Här lägger vi en Iframe