Mestro AB: Bokslutskommuniké 2022

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 558 (5 770) tkr, en ökning med 48 (7) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 191 (-3 117) tkr.
 • EBITDA uppgick till -3 050 (-1 912) tkr.
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -4 207 (-3 154) tkr och resultat per aktie uppgick till -0,47 (-0,42) kronor.
 • Likvida medel uppgick per 31 december 2022 till 16 008 (34 146) tkr.
 • Contracted annual recurring revenue (CARR) uppgick till 29 178 tkr per 31 december 2022, en ökning med 59 procent sedan 31 december 2021.
 • Churn, det vill säga värdet av förlorade kundkontrakt, uppgick under fjärde kvartalet till 51 (0) tkr vilket motsvarar en churn rate på 0,3 (0) procent.
 • Nyförsäljningen under kvartalet uppgick till 5 604 (2 975) tkr, en ökning med 88 (89) procent jämfört med samma period föregående år.

Helår 1 januari – 31 december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 27 143 (20 103) tkr, en ökning med 35 (6) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -17 610 (-8 562) tkr.
 • EBITDA uppgick till -13 744 (-5 687) tkr.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -17 725 (-8 661) tkr och resultat per aktie uppgick till -1,99 (-1,24) kronor.
 • Likvida medel uppgick per 31 december 2022 till 16 008 (34 146) tkr.
 • Contracted annual recurring revenue (CARR) uppgick till 29 178 tkr per 31 december 2022, en ökning med 59 procent sedan 31 december 2021.
 • Churn, det vill säga värdet av förlorade kundkontrakt, uppgick under perioden till 386 (130) tkr vilket motsvarar en churn rate på 2,1 (0,9) procent.
 • Nyförsäljningen under perioden uppgick till 17 058 (7 675) tkr, en ökning med 122 (45) procent jämfört med samma period föregående år.

Viktiga händelser under och efter fjärde kvartalet

 • Den 25 oktober meddelade Bolaget att man ingått ett partnerskap med LUMA Energy. Syftet med partnerskapet är att förenkla uppföljningen av producerad solel för Mestros kunder.
 • Den 31 oktober lades Heimstaden Germany GmbH till i Heimstaden-koncernens ramavtal och blev då Mestros första tyska kund. Kontraktsvärdet för det tyska beståndet beräknas uppgå till cirka 2 600 tkr, varav en abonnemangsintäkt om cirka 1 700 tkr per år.
 • Den 1 november meddelade Bolaget att Kristoffer Paldeak, som tidigare var Head of Marketing & Communications, får utökat ansvar. Kristoffer Paldeak tillträdde rollen som Chief Marketing Officer & Head of Investor Relations den 2 januari 2023 och ingår sedan dess även i Mestros ledningsgrupp.
 • Den 14 novemer meddelades att valberedningen inför årsstämman 2023 blivit utsedd.
 • I december ingick Mestro ett partnerskap med det finska bolaget nolla_E för att erbjuda Mestros kunder AI-driven energioptimering av fastigheter. Samarbetet är syftar till att bredda bolagets erbjudande.
 • Den 19 december tecknades ett kundavtal med Catena AB. Kontraktsvärdet beräknas uppgå till cirka 700 TSEK, varav en årlig abonnemangsintäkt om cirka 520 TSEK per år.
 • I februari tecknades nytt kundavtal med Neobo Fastigheter AB (“Neobo”). Årliga abonnemangsintäkter för kontraktet beräknas uppgå till cirka 850 TSEK. Fastigheterna i Neobos bestånd har tidigare ägts av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB som är kund till Mestro. Detta innebär att fastigheterna i fråga idag är uppkopplade till Mestros tjänster och att Neobo kan börja ta del av samt använda Mestros produkter omedelbart.

VD HAR ORDET – Fortsatt stark tillväxt med siktet inställt på lönsamhet

Under 2022 fortsatte Mestro att visa styrka. För helåret 2022 ökade vår CARR (kontrakterade återkommande intäkter från vår abonnemangsmodell) med 59% till 29 178 tkr, nyförsäljningen med 122% till 17 058 tkr samt omsättningen med 35% till 27 143 tkr.

Inför noteringen i slutet av 2021 kommunicerade vi det långsiktiga målet om en årlig försäljningstillväxt på 30-50% till och med verksamhetsåret 2025. Lite mer än ett år senare har mycket förändrats; invasionen av Ukraina, kraftigt höjda elpriser och räntor samt en stundande lågkonjunktur är några av de faktorer som idag präglar ett oroligt marknadsklimat. Att i det klimatet kunna visa på ett starkt utfall känns väldigt betryggande.

Med bibehållen stark tillväxt har vi nu siktet inställt på lönsamhet. Under årets två sista kvartal har vi dragit ner på externa kostnader samt gjort en generell kostnadsöversyn. Vi ser även att vårt arbete med att skala och effektivisera organisationens insatser nu börjar ge avkastning. Under det fjärde kvartalet uppgick det totala kassaflödet till -2 199 tkr, vilket är en klar förbättring jämfört med kvartalet innan (Q3) då det uppgick till -8 336 tkr.

I skenet av en fortsatt starkt tillväxt i kombination med stabiliserade kostnader ser vi med tillförsikt på 2023. Som tidigare kommunicerats är vår förväntan att vi någon gång under 2023 kommer att börja generera ett positivt kassaflöde på månadsbasis. Vår likviditet är god och vi ser inget behov av att inhämta mer kapital för att driva den löpande verksamheten.

Förtroenden skapar kraftig tillväxt
Under 2022 uppgick nyförsäljningen totalt till 17 058 tkr, vilket innebär en ökning om 122% gentemot föregående år. Enbart i det fjärde kvartalet uppgick försäljningen till 5 604 tkr, vilket motsvarar en ökning med 88% jämfört med Q4 2021. Den starka ökningen kommer från att Mestro växt med ett antal strategiska kunder. Bl.a. har Heimstaden valt att addera sina respektive landsorganisationer för Tyskland och Finland till Mestros portfölj. Vi finns nu på fem marknader tillsammans och ser mycket fram emot att fördjupa samarbetet än mer med Heimstaden.

Dessutom såg vi under 2022 flera offentliga kunder som i upphandling valt Mestros tjänster, bl.a. Malmö Stad samt Lunds Kommuns Fastighets AB. Utöver detta har flera av Mestros befintliga kunder valt att utöka användandet av Bolagets tjänster i de fall de har gått samman med andra fastighetsbolag, vilka tidigare använt andra lösningar. Detta tyder på en stark lojalitet bland våra kunder och en tydlig preferens för Mestros produkter när kunden ställs inför valet att behålla andra leverantörer i sitt adderade bestånd eller implementera våra tjänster genom hela sin portfölj. En trend som visar på ett gott renommé och ett konkurrenskraftigt produkterbjudande.

Av nyförsäljningen på drygt 17 058 tkr har de årliga abonnemangen ökat Mestros kontrakterade abonnemangsintäkter, CARR, med 10 821 tkr, vilket motsvarar en ökning om 59% sedan 2021. CARR:en uppgick vid utgången av 2022 till 29 178 tkr.

Mestro har en väldigt hög kundnöjdhet och vår churn (förlorade kunder) under 2022 uppgick till 386 tkr, vilket motsvarar en churn rate på 2,1%, vilket är ett väldigt lågt tal bland SaaS-bolag. Vår låga churn visar att våra kunder sätter stort värde på både vår produkt och leverans vilket vi är stolta över.

Historiskt sett, och även under 2022, är Q4 omsättningsmässigt ett starkt kvartal för Mestro. Vi ser att omsättningen per kvartal fortsätter att öka och landade i Q4 2022 på 8 558 tkr, vilket är en ökning om 48% jämfört med Q4 2021. Helåret landade på 27 143 tkr – en ökning med 35% jämfört med 2021. Vi har stora pågående implementeringsprojekt och till följd av dessa har vi vid årsskiftet ostartade abonnemangsintäkter på cirka 2 840 tkr. Dessa löpande pågående projekt förklarar det faktum att omsättningstillväxten inte är på samma nivå som CARR-tillväxten.

Totalt kassaflöde under 2022 uppgick till -18 138 tkr och kassan landar därmed på 16 008 tkr per 31 december 2022. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 572 tkr. Under 2021 uppgick kassaflödet till totalt 26 911 tkr och var positivt till följd av emissionen som gjordes i december. Kassaflödet från den löpande verksamheten 2021 uppgick till -5 738 tkr. Det ökade negativa kassaflödet under 2022 är en effekt av planerade tillväxtsatsningar. Kostnaderna har ökat väsentligt både till följd av ökad personalstyrka och det faktum att Bolaget anlitat externa konsulter för såväl produktutveckling som säljfrämjande åtgärder, åtgärder som vi också har sett ge resultat. Utöver detta har Bolaget numera börsrelaterade kostnader och ökade kostnader till följd av fler kunder – exempelvis för dataimport och molnutrymme.

Under årets två sista kvartal har vi dragit ner på konsulttimmar samt gjort en generell kostnadsöversyn. Under det fjärde kvartalet kan vi därmed se en stabilisering i det totala kassaflödet. Totalt kassaflöde under fjärde kvartalet uppgick till -2 199 tkr, vilket kan jämföras med kvartalet innan (Q3) som landade på ett kassaflöde om -8 336 tkr. Per årsskiftet förelåg 918 tkr i förfallna kundfordringar, vilka har betalats in under januari och februari 2023. Per 31 december 2022 amorterades även sista delen av det ena externa lånet, varför amorteringarna kommer att minska under 2023.

Mestros kassaflöde är relativt oregelbundet vilket beror på inbetalningarna – kunder har olika abonnemangsstart och detta påverkar kassaflödet. Inför 2023 ser vi däremot att utbetalningar i form av personalkostnader, externa kostnader och amorteringar kommer att stabiliseras jämfört med 2022. Som tidigare kommunicerats är vår förväntan att vi någon gång under 2023 kommer att börja generera ett positivt kassaflöde på månadsbasis. Vår likviditet är god och vi ser inget behov av att inhämta mer kapital för att driva den löpande verksamheten.

Resultatet för 2022 uppgick till -17 725 tkr vilket är en försämring med 9 064 tkr jämfört med 2021, varav 2 523 tkr avser skillnader i aktiverat arbete för egen räkning. EBITDA uppgick till -13 744 tkr. Som nämnts ovan är försämringen mot föregående år förväntad baserat på de satsningar som gjorts för verksamhetens tillväxt på sikt. I takt med att kassaflödet förbättras så kommer även resultatet komma ikapp, även om det går något långsammare till följd av den fördröjning som uppstår tills dess att intäkter kan börja redovisas.

Ett nyårslöfte om att plattformar som vår behövs för att lyckas

Nytt år brukar komma med ett nyårslöfte för många. Men för den globala klimat- och hållbarhetsdebatten står målen kvar. Vi känner till de globala målen och vi känner till Parisavtalet. Vad som blir än mer intressant är att nytt år också innebär ett år närmare 2030 – året som många fastighetsbolag har sagt att de ska uppfylla sina klimat- och hållbarhetsmål.

Att klockan tickar är de flesta medvetna om, men dessutom kommer det nya året med ett antal uppdateringar inom de regulatoriska kraven som driver på fastighetsbolagens hållbarhetsarbete. Under 2022 introducerades EU:s Taxonomi för hållbara investeringar – ett ramverk som kom att prägla många webinarier och events i branschen både innan och efter dess publicering. Och med 2023 kommer då än mer direktiv från EU. För när kraven introducerades under 2022 presenterades de under termen “eligibility”, dvs. frågan om ditt bolag skulle omfattas av de presenterade kraven. Den 1 januari i år blev detta ännu tydligare när kraven hårdnade och termen “alignment” adderades, som syftar till att beskriva hur väl i linje ditt bolag ligger med de ställda kraven.

Vi ser alltså att allt fler faktorer i vår omvärld pekar mot en och samma sak; dvs. “du kan inte förbättra det du inte mäter”. För ska fastighetsägare kunna jämföra sig – mot de regulatoriska kraven, med sina branschkollegor – så behöver de kunna presentera ett nuläge. I absoluta tal. Och det är just där som Mestro kommer in i bilden. Kraven på att tillgängliggöra data ökar lavinartat. För både certifieringar och gröna lån krävs det att du kan visa din hållbarhetsdata, svart på vitt.

I slutet av året kommunicerade vi vår nya kund Catena och kunde i samma pressmeddelande berätta att Mestro implementerat en ny automatiserad och effektiv uppsättning av fastigheter.

Denna metod öppnar upp för att nya och befintliga kunder snabbare och smidigare kommer att få sin fastighetsinformation i Mestro Portal och således en effektiv start på sin resa tillsammans med oss. Att vi har möjligheten att ta fram denna typ av nya lösningar ser jag som ett resultat av att Mestro under sina 18 år byggt upp gedigen erfarenhet av att hantera komplexa dataströmmar och integrationer mot olika system samt skapat relationer med viktiga nyckelspelare.

Och det är just där jag vill stänga den här boken för nu. Mestro är mycket väl positionerat i en samtid som gapar efter lösningar. Allt fler väljer Mestro och vi – vi väljer att se ljust på framtiden. 2023 kommer bli ett spännande år!

Bästa hälsningar
Kristin Berg

Här lägger vi en Iframe