Mestro AB: Bokslutskommuniké januari-december 2023

MESTRO UTVECKLAS FORTSATT STARKT TROTS SÄMRE TIDER

VD-kommentar

2023 var för många branscher och företag ett extraordinärt år. Kostnadstrycket var fortsatt högt samtidigt som räntorna steg mycket kraftigt. Det var helt enkelt en så kallad “perfekt storm” av inflation och lågkonjunktur som påverkade inte minst fastighetsbranschen. Men trots oroliga tider togs flera steg i rätt riktning när det kommer till klimatfrågorna, och mitt i allt detta fortsatte Mestro att visa styrka.

Under 2023 uppgick omsättningen till totalt 34,4 mkr, vilket innebär en ökning om 27% gentemot föregående år. Den fortsatta tillväxten, trots rådande marknadsläge, visar att Mestro har en konkurrenskraftig och aktuell produkt.

Mestros resultat efter skatt uppgick under fjärde kvartalet till -2,9 (-4,2) mkr, vilket är en förbättring med 31 procent jämfört med samma period föregående år. För helåret landade resultatet efter skatt på -14,6 mkr, vilket är en förbättring med 17% jämfört med 2022 års resultat om -17,7 mkr. Värt att notera är att resultatet efter skatt även förbättrats löpande under 2023; under andra halvåret 2023 (juli – december) uppgick det till -4,9 mkr, att jämföras med ca -9,7 mkr första halvåret 2023 (januari – juni). Vår bedömning är att resultatet kommer att fortsätta förbättras löpande framåt tack vare genomförda kostnadseffektiviseringar i kombination med att intäkterna fortsätter öka i takt med att vi börjar intäktsföra redan insålda abonnemang samt välkomnar ytterligare nya kunder.

Under det fjärde kvartalet 2023 uppgick Mestros churn rate (uppsagda kontrakt) till 0,3% samt på helåret till 3,3%. I jämförelse med churn rate under 2022, som låg på 2,1% på helåret, ser vi att denna ökning är mycket blygsam med tanke på det stålbad som fastighetsbranschen genomgått under det senaste året.

Nyförsäljningen 2023 uppgick till 10,7 mkr, vilket är en minskning med 37% gentemot föregående år. Mestro bedömer att den minskade försäljningstillväxten går att härleda till den osäkerhet som rådde i fastighetsbranschen under 2023, vilket resulterade i att kundernas beslutsprocesser var längre än tidigare. Vi har nu sett tecken på att kundernas beslutsprocesser börjat normaliseras, vilket i kombination med den underliggande marknadstrenden om ett grönt och digitaliserat skifte kommer att fortsätta driva utvecklingen, där Mestros produkter fortsatt kommer att vara högst relevanta och nödvändiga för våra kunder. 
  
Mestros CARR (kontrakterade abonnemangsintäkter) uppgick per den 31 december till 32,8 mkr, vilket innebär att Mestros CARR fortsatte att öka med 12% jämfört med föregående år – trots det tuffa marknadsläget.

Kassaflödet under 2023 uppgick till 2,5 mkr. I denna ökning ingår effekterna hänförliga till den nyemission som gjordes i september 2023 om 11,2 mkr, netto efter emissionskostnader. Kassaflödet 2023, justerat för emissionen, landar på -8,6 mkr, vilket är en stor förbättring jämfört med 2022 då kassaflödet uppgick till -18,1 mkr.

Mestros utgående kassa per 31 december 2023 uppgick till 18,5 mkr. Obetalda förfallna kundfordringar uppgick till 0,7 mkr, varav samtliga har betalats in under januari 2024. Per den 31 januari 2024 uppgick kassan till 23,2 mkr, vilket är en ökning med 4,7 mkr jämfört med månaden innan.

Under 2024 förväntas omvärlden stabilisera sig och skulle vi se de räntesänkningar och den minskade inflation som förutspås av marknaden, är Mestro rätt positionerat för att fortsatt öka sin nyförsäljning och därmed uppnå positivt kassaflöde på helårsbasis för 2024. 

I slutet av det fjärde kvartalet expanderade Mestro inom segmentet säkerhetsklassade industrifastigheter. Strax före jul hade Mestro nöjet att välkomna en ny kund med stor dignitet, vars svenska industrifastigheter uppgår till nästan 1 miljon kvadratmeter. Denna kund blir Mestros andra inom segmentet säkerhetsklassade industrifastigheter. Vi ser att denna addering till Mestros portfölj av kunder understryker att vi klarar att leverera våra tjänster till många olika typer av fastighetsägare, så även de som har höga säkerhetskrav på lagring och anonymisering av data. 

Inför 2024 kommer Mestro att fokusera på att stärka sin närvaro på den svenska och nordiska fastighetsmarknaden, med särskild tonvikt på den offentliga sektorn som oftast står för långa avtal. Trots att kommunala, regionala och statligt ägda bolag idag endast utgör en liten del av Mestros kundbas förväntas aktiviteten från denna sektor öka i takt med att fler regulatoriska krav implementeras.

De regulatoriska kraven från EU fortsätter att öka när det gäller bolagens hållbarhetsrapportering. Det nya rapporteringsdirektivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) kommer att implementeras gradvis, men redan under 2024 förväntas över 10 000 europeiska företag omfattas av den nya standarden, inför rapporteringen i början av 2025. Detta förväntas stärka den redan existerande marknadstrenden och ytterligare påskynda tillväxten för EMS-tjänster likt Mestros. Att behovet är stort och marknaden långt ifrån mättad vet vi – Mestro tror starkt på 2024 och med strategin att ytterligare bearbeta offentlig sektor samt privata ägare i andra nordiska länder än Sverige, ser vi att vi ska kunna lyckas. 

2024 – ett avgörande år för hållbarheten som vi alla ser fram emot.

Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 527 (8 558) tkr, en ökning med 11 (48) procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 414 (-4 191) tkr.
 • EBITDA uppgick till -1 288 (-3 050) tkr.
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -2 918 (-4 207) tkr och resultat per aktie uppgick till -0,29 (-0,47) kronor. Resultatet har förbättrats med 31 procent jämfört med föregående år.
 • Likvida medel uppgick per 31 december 2023 till 18 566 (16 008) tkr.
 • Contracted annual recurring revenue (CARR) uppgick till 32 815 tkr per 31 december 2023, en ökning med 12 procent sedan samma period föregående år.
 • Churn, det vill säga värdet av förlorade kundkontrakt, uppgick under fjärde kvartalet till 83 (51) tkr vilket motsvarar en churn rate på 0,3 (0,3) procent.
 • Nyförsäljningen under kvartalet uppgick till 3 260 (5 604) tkr, en förändring med -42 (88) procent jämfört med samma period föregående år.

Helår: 1 januari – 31 december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 34 368 (27 143) tkr, en ökning med 27 (35) procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -14 068 (-17 610) tkr.
 • EBITDA uppgick till -9 589 (-13 744) tkr.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -14 649 (-17 725) tkr och resultat per aktie uppgick till -1,57 (-1,99) kronor. Resultatet har förbättrats med 17 procent jämfört med föregående år.
 • Likvida medel uppgick per 31 december 2023 till 18 566 (16 008) tkr.
 • Contracted annual recurring revenue (CARR) uppgick till 32 815 tkr per 31 december 2023, en ökning med 12 procent sedan samma period föregående år.
 • Churn, det vill säga värdet av förlorade kundkontrakt, uppgick under helåret 2023 till 963 (386) tkr vilket motsvarar en churn rate på 3,3 (2,1) procent.
 • Nyförsäljningen under 2023 uppgick till 10 690 (17 058) tkr, en förändring med -37 (122) procent jämfört med samma period
 • föregående år.
 • I september 2023 genomfördes en nyemission som tillförde Bolaget 11 186 tkr efter emissionskostnader. Antal aktier efter nyemission uppgår till 10 220 666.

Viktiga händelser under och efter fjärde kvartalet

 • Den 9 oktober 2023 kunde Mestro meddela att Bolaget ingått partnerskap med fastighetsförvaltningsbolaget SBC för att leverera insamling, visualisering och rapportering av energi- och hållbarhetsdata. SBC, en av Sveriges största förvaltare av bostadsrättsföreningar, kommer att paketera Mestros data med energirådgivning och sälja tjänsten under namnet “Energikollen” till sina 4 600 kunder.
 • I oktober 2023 utsågs Mestro till klimatpartner för konferensen CREtech Climate Global Leadership Summit som gick av stapeln den 23-25 2023 oktober på Grand Hotel i Stockholm. Syftet var att samla internationella beslutsfattare för att låta de ta del av de insikter, kunskaper och erfarenheter som gör Stockholm till en stad i framkant när det gäller klimatsmarta städer.
 • Den 21 november 2023 meddelade Bolaget att man börjar erbjuda strategisk hållbarhetsrådgivning. Den nya tjänsten kommer av det ökade behovet från marknaden att kartlägga samt lansera initiativ för att uppnå de regulatoriska krav som ställs på fastigheters hållbarhet från EU. Erbjudandet kommer att levereras av Bolaget i nära samarbete med välkända partnerbolag.
 • Mestro ingick i januari 2024 ett samarbete med Center for International Business Education and Research vid George Washington University (“GW-CIBER”) i Washington, D.C. Bolaget kommer att delta som partnerbolag i en kurs vid fakulteten under våren med syftet att studenterna vid kursen ska få presentera en skräddarsydd expansionsplan för den amerikanska marknaden.
 • I januari 2024 meddelade Mestro även att Bolaget breddar sitt kunderbjudande genom att addera tjänsten “Data-as-a-Service”, en komplett paketering av mjukvara och hårdvara för datainsamling som prenumerationstjänst. Utvecklingen av erbjudandet ämnar möta marknadens behov och har möjlighet att fördubbla Bolagets abonnemangsintäkt per fastighet hos de kunder som väljer att implementera den nya lösningen. Erbjudandet kommer att levereras av Bolaget i nära samarbete med ett välrenommerat partnerbolag.

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter publiceras på Mestros hemsida: https://mestro.com/sv/investerare/investera/finansiella-rapporter/

Här lägger vi en Iframe