Mestro AB: Delårsrapport januari-juni 2022

[mfn_before_post]

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 249 (4 748) tkr, en ökning med 32 (-3) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 766 (-2 921) tkr.
 • EBITDA uppgick till -4 876 (-2 365) tkr.
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -5 800 (-2 931) tkr och resultat per aktie uppgick till -0,65 (-0,43) kronor.
 • Likvida medel uppgick per 30 juni 2022 till 26 542 (5 379) tkr.
 • Contracted annual recurring revenue (CARR) uppgick till 24 859 tkr per 30 juni 2022, en ökning med 41 procent sedan 30 juni 2021 och en ökning med 35 procent sedan 31 december 2021.
 • Churn rate, det vill säga värdet av förlorade kundkontrakt, uppgick under andra kvartalet till 1,5 (0) procent.
 • Nyförsäljningen under kvartalet uppgick till 5 545 (1 621) tkr, en ökning med 242 (5) procent jämfört med samma period föregående år.

Delårsperioden 1 juni – 30 juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 782 (9 111) tkr, en ökning med 29 (-1) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 984 (-5 206) tkr.
 • EBITDA uppgick till -8 312 (-4 136) tkr.
 • Halvårsperiodens resultat efter skatt uppgick till -10 053 (-5 226) tkr och resultat per aktie uppgick till -1,13 (-0,77) kronor.
 • Likvida medel uppgick per 30 juni 2022 till 26 542 (5 379) tkr.
 • Contracted annual recurring revenue (CARR) uppgick till 24 859 tkr per 30 juni 2022, en ökning med 41 procent sedan 30 juni 2021 och en ökning med 35 procent sedan 31 december 2021.
 • Churn rate, det vill säga värdet av förlorade kundkontrakt, uppgick under första halvåret till 1,5 (0,9) procent.
 • Nyförsäljningen under halvårsperioden uppgick till 9 241 (2 802) tkr, en ökning med 230 (4) procent jämfört med samma period föregående år.

Viktiga händelser under och efter andra kvartalet

 • Styrelsen utsåg i april Kristin Berg till VD i Mestro. Kristin tillträdde rollen den 1 augusti.
 • I samband med årsstämman den 18 maj 2022 valdes Mia Batljan in i Mestros styrelse. Mia kommer att representera Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB som är Mestros fjärde största ägare. I samband med årsstämman avböjde tidigare styrelseledamoten Carolina Wachtmeister omval på grund av andra åtaganden.
 • I juni tecknades avtal med Lunds Kommuns Fastighets AB. Avtalet gäller under en period om två år. Kontraktsvärdet beräknasuppgå till cirka 1,4 mkr över tvåårsperioden, varav cirka 600 tkr per år i abonnemangsintäkter.
 • Den 17 augusti 2022 meddelade Mestro att Tobias Malm har utsetts till Chief Compliance Officer för Bolaget. Tobias tillträdde rollen den 17 augusti och kommer att ingå i Bolagets ledningsgrupp. Fokuset för den nyinsatta rollen är att ytterligare förstärka bolagets processer, kvalitet samt produktleverans kopplat till regler och förordningar inom sfären för hållbarhet.

VD har ordet – Fortsatt stark försäljningstillväxt

Den 1 augusti hade jag äran att tillträda som VD för Mestro. Jag är väldigt glad över att äntligen vara på plats och ser fram emot att vara en del av Mestro och den fortsatta tillväxtresan tillsammans med teamet och våra kunder.

Jag känner till Mestro väl sedan min tid som VD för FAST2, en av Sveriges ledande leverantörer av affärssystem för fastighetsbolag med bland annat de största kommunala fastighetsbolagen i befintlig kundstock. Under den tiden etablerades ett starkt samarbete med Mestro som kompletterade FAST2s tjänster med sina hållbarhets- och energioptimeringstjänster, ett samarbete som fortsatt är ett konkurrenskraftigt erbjudande. Från första kontakten med Mestro förstod jag snabbt att Mestro utmärker sig som ett serviceorienterat bolag med ett bredare utbud än sina konkurrenter, hög teknisk prestanda samt väl positionerat i marknaden. Av den anledningen var valet lätt för mig när erbjudandet om att utveckla Mestro vidare dök upp. Jag har tackat ja till en resa med fantastiska möjligheter som går att utläsa i denna rapport.

Vårt fokus på tillväxt ger nu resultat – stark orderingång och försäljningstillväxt
Bolagets nyförsäljning uppgick under Q2 till 5 545 tkr, vilket är en ökning med hela 242% jämfört med samma period föregående år. Den totala nyförsäljningen under första halvåret 2022 uppgår därmed till 9 241 tkr, vilket är en ökning med 230% jämfört med samma period föregående år. Under första halvåret har vi därmed haft mer i nyförsäljning än vi hade under hela 2021.

Försäljningen drevs av både merförsäljning hos befintliga kunder samt nykundsförsäljning. Under första halvåret har Mestro bland annat signerat ramavtal med Heimstaden och Capman vilket öppnat upp för expansion till nya europeiska länder samt fått in både Malmö Stads och Lunds kommunala fastighetsbolag som kunder. Som tidigare nämnts öppnar dessa kunder upp de större europeiska marknaderna för oss vilket är i linje med vår strategi. Att vi vinner Malmö Stad samt Lund påvisar att det även finns stor potential för Mestro att fortsätta växa inom den kommunala sektorn.

Bolagets kontrakterade abonnemangsintäkter, CARR uppgick till 24 859 tkr, vilket är en tillväxt med 18% sedan Q1 och 35% sedan årsskiftet. Tillväxten i CARR de senaste 12 månaderna uppgår till 41%.

Mestro har en väldigt hög kundnöjdhet och vår churn (förlorade kunder) under första halvåret 2022 uppgick till endast 1,5%. Vår låga churn visar att våra kunder sätter stort värde på både vår produkt och leverans.

Omsättning och resultat – organisation och erbjudande anpassat för att accelerera våra investeringar
Mestros omsättning fortsätter att växa i takt med att nyförsäljningen ökar och i takt med att större implementeringsprojekt färdigställs och abonnemangsintäkterna därmed kan börja fak- tureras. Omsättningen under Q2 uppgick till 6 249 tkr, vilket är en organisk omsättningsökning med 32% jämfört med samma period föregående år.

Skillnaden i CARR-tillväxt och omsättningstillväxt beror på att vi i slutet av 2021 samt under 2022 tecknat kontrakt med flera stora kunder, varav ett par kommunala fastighetsbolag. Detta är stora och välstrukturerade implementeringsprojekt som pågår över en längre kalendertid, vissa i upp till ett år. Mestros omsättning påverkas av tiden mellan signerat kontrakt och abonnemangsstart. Därav ser vi viss fördröjning mellan signerat kontrakt och den förväntade omsättningshöjningen som de signerade kontrakten innebär i dessa större implementeringsprojekt. Mestro har idag pågående projekt där värdet uppgår till ca 2,8 mkr i ostartade abonnemangsintäkter.

Bolagets rörelseresultat uppgick under andra kvartalet till -5 766 tkr. Som nämndes i Q1-rapporten, har Mestro efter noteringen i december 2021 satsat på att accelerera tillväxten och förlusten ligger i linje med bolagets expansionsplaner.

Under 2022 har Mestro haft flera konsulter anlitade för att hantera bolagets utveckling och expansion. Dessa konsultkostnader förväntas minska substantiellt under andra halvåret. Bolaget har under första halvåret 2022 satsat på nyanställningar inom områden som sälj och utveckling och vid utgången av juni hade Mestro 40 medarbetare, att jämföras med 29 vid utgången av juni 2021. Detta som ett resultat av Mestros långsiktiga plan om att stärka upp med specialister inom områden för tillväxt.

Mestro har nu en organisation som är anpassad för att hantera den ökade aktivitet och omsättning som vi ser framåt och vi räknar inte med att rörelsekostnaderna ska behöva öka ytterligare framöver. Dessutom ser vi att omsättningen, och då framförallt abonnemangsintäkterna, ökar månad för månad, vilket visar att expansionssatsningarna börjar ge effekt. Bolaget fortsätter utvecklas enligt plan och den finansiella ställningen är fortsatt stark med 26,5 mkr i kassan per den 30 juni 2022. Vår förväntan är att vi någon gång under 2023 kommer att börja generera ett positivt kassaflöde på månadsbasis.

Mestro – strategiskt rätt positionerat för framtiden
Jag ser att Mestro är helt rätt positionerat då de tre makrotrender som påverkar oss allra mest är högaktuella; ökande energipriser, hållbarhet som marknadskraft samt digitalisering av fastigheter. Organisationer och bolag som har ambitioner att ta sig an dessa utmaningar och vända dem till möjligheter behöver börja med att ta reda på och mäta sitt nuläge och kontinuerligt arbeta med förbättringar som går i linje med deras uppsatta mål. Därav är Mestros erbjudande med mätning, visualisering och analys en oerhört viktig grund i bolagens hållbarhetsarbete. Detta befästs idag av Mestros befintliga kundportfölj bestående av etablerade, stora fastighetsbolag såsom bland andra Balder, Diös, Heimstaden, SBB, Nyfosa och AMF Fastigheter. Dessa bolag verkar både nationellt och internationellt och vi rustar nu för fortsatt expansion med både befintliga och nya kunder i Europa.

Framåt ser vi dessutom möjligheter till än fler värdeskapande tjänster. Vi tittar specifikt på områden som underlättar för våra kunder på deras fortsatta hållbarhetsresa. Områden som berörs är bland annat utökad rapportering, utökad strategisk råd-givning, tillägg av fler datapunkter för mätning samt optimering. Detta innebär att vi kan addera ett ännu högre värde hos både befintliga och nya kunder. Vi är idag en viktig parameter i våra kunders ESG rapportering och fortsätter att ha ett extra fokus på att stödja våra kunder i deras hållbarhetsredovisning.

Detta är något vi ser är en stark trend i flera europeiska länder och vi ser nu aktivt på hur vi kan, med befintliga och nya kunder, växa till fler marknader och erbjuda Mestros tjänster.

Framåt ser vi en fortsatt underliggande stark efterfrågan i marknaden. Trender i samhället hjälper oss på vår resa och vi ser med tillförsikt fram emot att fortsätta vår positionering som det självklara valet för hållbarhets- och energioptimeringstjänster. Vi har byggt för framtiden och fokuserar nu på att ytterligare befästa detta för marknaden, vilket i förlängningen borgar för fortsatt starkt tillväxt i kombination med lönsamhet.

Vi ser fram emot den fortsatta resan!

Kristin Berg
Verkställande Direktör, Mestro

Finansiella rapporter
Finansiella rapporter publiceras på Mestros hemsida: https://mestro.com/sv/investerare/investera/finansiella-rapporter/

[mfn_after_post]

Här lägger vi en Iframe