Mestro AB: Delårsrapport januari-juni 2023

MESTRO VISAR POSITIVT KASSAFLÖDE UNDER ANDRA KVARTALET

VD-kommentar
Vi har tidigare meddelat att Mestro förväntas visa positivt kassaflöde under 2023 på månads- eller kvartalsbasis och det har vi nu nått under det andra kvartalet då kassaflödet förbättrades till +0,6 jämfört med -5,3 mkr motsvarande period föregående år. Per 30 juni förelåg cirka 1 mkr i förfallna kundfakturor, vilket innebär att kassaflödet hade varit ännu bättre om alla betalningar hade kommit in i tid.

Vår likviditet är god, kassan uppgick till 14,9 mkr per 30 juni 2023, och vi ser inget behov av att inhämta mer kapital för att driva den löpande verksamheten.

Omsättningen fortsätter att öka och landade under andra kvartalet på 8,5 mkr, vilket är en ökning om 36 % jämfört med samma period föregående år.

Kvartalets resultat uppgick till -5 346 (-5 800) tkr. I takt med att kassaflödet förbättras så kommer även resultatet att komma i kapp, även om det går något långsammare till följd av den fördröjning som uppstår vid periodiseringar av intäkter som fakturerats i förskott.

Mestros kontrakterade abonnemangsintäkter, CARR, uppgick till 32,1 mkr per 30 juni 2023, vilket motsvarar en ökning om 29 % under de tolv senaste månaderna. Ostartade abonnemangsintäkter uppgick till 1,9 mkr, vilket är en blandning av pågående projekt för både nya och befintliga kunder. Churn under kvartalet uppgick till 0,1 mkr vilket motsvarar 0,4 % i churn rate.

Nyförsäljningen under andra kvartalet uppgick till 2,7 mkr, vilket är en minskning med -51 % jämfört med samma period föregående år. Mestro bedömer att den minskade försäljningstillväxten delvis går att härleda till att nyförsäljningen under 2022 var ovanligt bra, delvis pga den osäkerhet som nu råder i fastighetsbranschen, vilket resulterar i att kundernas beslutsprocesser är längre än tidigare.

Under de första veckorna i juli fick Mestro möjligheten att välkomna två nya kunder i form av Retta AB Mileway samt Slättö Förvaltning. Dessa affärer förväntade vi oss att stänga redan under andra kvartalet, men i stället fick vi chansen att öppna det tredje kvartalet starkt med dessa. Så trots rådande försiktighet på marknaden ser vi att affärerna kommer in, om än senare än förväntat, och att förtroendet för Mestro är stabilt.

Mestro fortsätter även att växa till nya marknader. I mitten av juni hade vi glädjen att välkomna Pandox som ny kund till Mestro, en av norra Europas ledande ägare av hotellfastigheter med hyresgäster som Scandic Hotels, Hilton och Strawberry Hotels (fd Nordic Choice Hotels). Avtalet innefattar ca 150 hotellfastigheter i 10 länder, varav Storbritannien, Irland, Belgien och Österrike är nya länder för Mestro.

Trots svagare konjunktur och högre räntor fortsätter den underliggande marknadstrenden om ett grönt och digitaliserat skifte att driva utvecklingen, där Mestros produkter fortsatt kommer att vara högst relevanta och nödvändiga för våra kunder. Med införandet av EU:s Taxonomi för hållbara investeringar under 2022 och ytterligare direktiv från EU under 2023, blir det allt viktigare att spara energi samt mäta och redovisa hållbarhetsdata för fastighetsägare. Det är här Mestro kommer in i bilden genom att hjälpa användare att öka fastighetsvärdet och minska utsläppen genom systemstöd för energi- och hållbarhetsrapportering. Vi tror att fler fastighetsägare kommer att investera i denna typ av systemstöd framöver, särskilt med den ökande efterfrågan på hållbarhetsdata för certifieringar och gröna lån.

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 475 (6 249) tkr, en ökning med 36 (32) procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 319 (-5 766) tkr.
 • EBITDA uppgick till -4 239 (-4 876) tkr.
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -5 346 (-5 800) tkr och resultat per aktie uppgick till -0,60 (-0,65) kronor.
 • Likvida medel uppgick per 30 juni 2023 till 14 995 (26 542) tkr.
 • Contracted annual recurring revenue (CARR) uppgick till 32 119 tkr per 30 juni 2023, en ökning med 29 procent sedan samma period föregående år.
 • Churn, det vill säga värdet av förlorade kundkontrakt, uppgick under andra kvartalet till 124 (284) tkr vilket motsvarar en churn rate på 0,4 (1,5) procent.
 • Nyförsäljningen under kvartalet uppgick till 2 693 (5 545) tkr, en förändring med -51 (242) procent jämfört med samma period föregående år.

Delårsperioden 1 januari – 30 juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 16 082 (11 782) tkr, en ökning med 36 (29) procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -9 602 (-9 984) tkr.
 • EBITDA uppgick till -7 354 (-8 312) tkr.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -9 655 (-10 053) tkr och resultat per aktie uppgick till -1,09 (-1,13) kronor.
 • Likvida medel uppgick per 30 juni 2023 till 14 995 (26 542) tkr.
 • Contracted annual recurring revenue (CARR) uppgick till 32 119 tkr per 30 juni 2023, en ökning med 29 procent sedan samma period föregående år.
 • Churn, det vill säga värdet av förlorade kundkontrakt, uppgick under första halvåret till 410 (284) tkr vilket motsvarar en churn rate på 1,4 (1,5) procent.
 • Nyförsäljningen under perioden uppgick till 5 161 (9 241) tkr, en förändring med -44 (230) procent jämfört med samma period föregående år.

Viktiga händelser under och efter andra kvartalet

 • Mestro meddelade i april att Bolaget blivit antaget till acceleratorprogrammet SKYLINE som arrangeras av Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York i samarbete med svenska Energimyndigheten. I augusti kunde Mestro informera marknaden att Bolaget även blivit antaget till acceleratorprogrammet Ecosystem Exchange: Proptech. Programmet arrangeras av The Swedish Chamber of Commerce for the UK på uppdrag av den brittiska ambassaden i Stockholm och den svenska ambassaden i London. Båda programmen syftar till att introducera svenska tillväxtbolag inom energi och klimat till New Yorks respektive Storbritanniens fastighetsmarknad.
 • I april meddelades att Mestro ingått partnerskap med Myrspoven för att leverera insamling av energidata. Myrspoven, som tillhandahåller en mjukvarulösning för AI-driven energioptimering av fastigheter, kommer att använda den insamlade energi- och hållbarhetsdatan för att förenkla sitt erbjudande gentemot sina kunder och blir Bolagets första partner för leverans av datainsamling.
 • Mestro meddelade i april 2023 att samtliga delar i avtalet, som ingicks i december 2021, med PostNord Sverige AB nu avropats och att anläggningar i även Norge, Danmark och Finland implementerats.
 • Under kvartalet har Mestro meddelat marknaden om två nya spännande kundavtal; Bonnier Fastigheter AB, vars välrenommerade portfölj består av fastigheter som anses vara landmärken för Stockholms stadsvy samt Pandox, norra Europas ledande ägare av hotellfastigheter. Avtalet med Pandox innefattar ca 150 hotellfastigheter i 10 länder, varav Storbritannien, Irland, Belgien och Österrike är nya länder för Mestro. Implementeringen kommer att ske i faser, varav den första innefattar de nordiska länderna.
 • Styrelsen för Mestro mottog den 11 april 2023 ett budbrev med ett indikativt offentligt uppköpserbjudande från ett konkurrerande nordiskt SaaS-bolag. Spannet låg på mellan 15 och 17 kronor per aktie. Styrelsen beslutade enhälligt att avvisa det indikativa budet mot bakgrund av att styrelsen inte ansåg att det tillräckligt väl återspeglade värdet av Mestro.
 • I samband med årsstämman den 25 maj 2023 avböjde tidigare styrelseledamöterna Johan Bäcke och Johan Stakeberg omval, varvid styrelsen nu består av totalt fyra ledamöter, inklusive styrelseordförande.

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter publiceras på Mestros hemsida: https://mestro.com/sv/investerare/investera/finansiella-rapporter/

Här lägger vi en Iframe