Mestro AB: Delårsrapport januari-mars 2022

[mfn_before_post]

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 532 (4 363) tkr, vilket är en ökning med 27 (1)%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 220 (-2 285) tkr.
 • EBITDA uppgick till -3 438 (-1 771) tkr.
 • Kvartalets resultat uppgick till -4 255 (-2 294) tkr och resultat per aktie uppgick till -0,48 (-0,34) kronor.
 • Likvida medel uppgick per 31 mars 2022 till 31 793 (4 345) tkr.
 • Contracted annual recurring revenue (CARR) uppgick till 21 077 tkr per 31 mars 2022, vilket är en ökning med 24% sedan 31 mars 2021 och en ökning med 15% sedan 31 december 2021.
 • Churn rate, det vill säga värdet av förlorade kundkontrakt, uppgick under första kvartalet till 0 (0,9)%.
 • Nyförsäljningen under kvartalet uppgick till 3 696 (1 181) tkr, vilket är en ökning med 213 (3)% jämfört med samma period föregående år.

Viktiga händelser under kvartalet

 • Under kvartalet vann Mestro upphandlingen för Malmö Stad. Kontraktsvärdet beräknas uppgå till cirka 5,8 MSEK över 6 år, varav 3,5 MSEK är abonnemangsintäkter. Beskedet från Malmö Stad visar att Mestro har rätt produkt för de stora kommunala fastighetsägarna och innebär en stor tillväxtpotential i ett marknadssegment som Mestro tidigare inte fokuserat på.
 • Mestro tecknade i februari ett ramavtal med Heimstaden Group. Intentionen med ramavtalet är att förenkla leverans av Bolagets produktsvit till samtliga av koncernens marknader. I dagsläget nyttjas Mestros tjänster i tre av Heimstadens tio europeiska landsorganisationer.
 • Mestro fortsätter att växa i Danmark. Utöver Heimstaden Danmark som anslöt sig till Mestro i januari, tecknade Mestro under kvartalet även avtal med Keystone och ett ramavtal med CapMan. Keystone förvaltar primärt bostadsfastigheter i flera av Danmarks större städer åt namnkunniga bolag inom den danska fastighetssfären och avtalet innebär en årlig abonnemangsintäkt om ca 210 TSEK. Under mars tecknade Mestro även ett ramavtal med Capman Real Estate Oy. Ramavtalet innebär att Mestros produkter implementeras på den svenska, danska och norska marknaden. De årliga abonnemangsintäkterna för CapMans bestånd beräknas uppgå till cirka 210 tkr i Danmark och möjliggör totalt 300 tkr vid implementation i Sverige och Norge.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen utsåg i april 2022 Kristin Berg till VD som tillträder tjänsten den 1 augusti 2022. Gustav Stenbeck kommer att i samband med att Kristin Berg tillträder, övergå till en rådgivande roll med primärt fokus på att stötta Mestro i Europaexpansionen.

VD har ordet – En mycket bra inledning på 2022, med ökad omsättning och en stark utveckling av orderboken

Mestro är Nordens ledande bolag för fastighetskunder som vill bilda sig en bättre uppfattning om hur deras utsläpp, förbrukning och kostnader utvecklas över tid. Vårt motto ”Spend less energy” är starkt kopplat till att vi inte bara gör våra kunder mer hållbara och mer energieffektiva, vi gör dem dessutom mer produktiva då vår mjukvara förenklar deras vardag.

Vi har medvetet, över tid byggt Mestro och vår svit av SaaS-programvaror, för att dra fördel av tre tydliga makrotrender:

Ökande energipriser. Under årets första fyra månader har spotpriset på nordiska elbörsen Nordpool legat drygt 30% högre än årsgenomsnittet 2021 för elområde SE4 (södra Sverige) och SE3 (mellansverige). Det är en ökning från redan höga nivåer. Spotpriserna för 2021 för SE3 och SE4 var i sin tur 75% dyrare än helåret 2020. Trenden är densamma i hela Europa där priser för samtliga energislag gått upp kraftigt, vilket även gynnar vår påbörjade expansion utanför Norden. 

Hållbarhet som marknadskraft. Den accelererande trenden kring hållbarhet och i synnerhet CO2-reduktion har blivit en kritisk fråga i allt fler branscher. I fastighetsbranschen finns stor potential att öka energieffektiviteten och alltfler fastighetsbolag lyfter fram hållbarhet som centralt fokusområde kommande år. Därtill har regelverken blivit mer omfattande. Vid årsskiftet 2021/2022 så trädde de första delarna av EUs taxonomi för hållbara investeringar i kraft. Lagstiftningen är utformad för att investerare på ett enkelt sätt ska kunna styra kapital till mer hållbara investeringar. Det ställs högre krav på mätning och rapportering vilket är precis vad Mestro hjälper sina kunder med.

Digitalisering av fastigheter. Digitalisering i fastighetsbranschen har historiskt sett gått långsamt relativt andra branscher. Investeringsviljan i nya lösningar ökar dock i takt med att användandet av digitala lösningar, ökade rapporteringskrav och högre energipriser. Detta får gynnsamma effekter för Mestro då fastighetsägare på hela den europeiska marknaden ställer om för att kunna möta marknadens krav på hållbarhet och för att hålla energikostnaderna nere, vilket är kärnan i Mestros produktsvit.

Mestro är perfekt positionerat för att kapitalisera på samtliga dessa tre makrotrender, samtidigt som förändringstakten inom alla tre tydligt har accelererat. De investeringar i verksamheten vi gjort efter noteringen på Nasdaq First North Growth Market i december 2021 har givit tydlig avkastning under första kvartalet 2022. 

Bolagets nyförsäljning uppgick till 3,7 mkr (1,2 mkr Q1 2021), en ökning med 213%. Ett urval av nya kunder som tillkom under första kvartalet var Malmö Stad, Heimstaden Danmark, Prologis, Keystone samt ramavtal med CapMan i Norden.

Bolagets CARR uppgick till 21,1 mkr per 31 mars 2022, vilket är en ökning med 24% sedan 31 mars 2021 och en ökning med 15% sedan 31 december 2021. Den ökade tillväxttakten i bolagets CARR som vi ser under första kvartalet visar att vi fått upp farten vilket bådar gott inför framtiden.
 
Bolagets omsättning uppgick till 5,5 mkr (4,4 mkr Q1 2021), en ökning med 27%. Anledningen att omsättningen inte ökat i samma takt som nyförsäljningen och CARR är att vi periodiserar abonnemangsintäkter över 12 månader.
 
Rörelseresultatet uppgick till -4,3 mkr (-2,3 mkr för Q1 2021). Bolaget har investerat i att accelerera tillväxten på befintliga och nytillkomna marknader och förlusten ligger i linje med den plan vi lagt för bolagets fortsatta expansion. Bolagets finansiella ställning är fortsatt stark – kassan uppgick till 31,8 mkr vid slutet av Q1

Med stöd av de tre makrotrenderna ser vi ett starkt underliggande tryck i marknaden och Mestro kommer fortsätta investera i tillväxt inom både befintliga och nya kundsegment på både befintliga och nya marknader då vi sett tydlig utveckling av de förstärkningar av bolaget som redan gjorts. Vi ser med tillförsikt fram emot den energieffektiva framtiden och står starkt positionerade att ta både Mestro och våra kunder dit.

Gustav Stenbeck
Verkställande Direktör, Mestro

[mfn_after_post]

Här lägger vi en Iframe