Mestro AB: Delårsrapport januari-mars 2023

Första kvartalet 1 januari– 31 mars2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 607 (5 532) tkr, en ökning med 38 (27) procent jämfört med samma period föregående år. 
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 284 (-4 220) tkr.
 • EBITDA uppgick till -3 114 (-3 438) tkr.
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -4 309 (-4 255) tkr och resultat per aktie uppgick till -0,48 (-0,48) kronor. 
 • Likvida medel uppgick per 31 mars 2023 till 14 334 (31 793) tkr.
 • Contracted annual recurring revenue (CARR) uppgick till 31 076 tkr per 31 mars 2023, en ökning med 47 procent sedan samma period föregående år. 
 • Churn, det vill säga värdet av förlorade kundkontrakt, uppgick under första kvartalet till 285 (0) tkr vilket motsvarar en churn rate på 1 (0) procent.
 • Nyförsäljningen under kvartalet uppgick till 2 467 (3 696) tkr, en förändring med -33 (213) procent jämfört med samma period föregående år.

Viktiga händelser under och efter första kvartalet

 • I februari tecknades nytt kundavtal med Neobo Fastigheter AB (“Neobo”). Årliga abonnemangsintäkter för kontraktet beräknas uppgå till cirka 850 TSEK. Fastigheterna i Neobos bestånd har tidigare ägts av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB som är kund till Mestro. 
 • Mestro meddelade i april att Bolaget blivit antaget till acceleratorprogrammet SKYLINE som arrangeras av Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York i samarbete med svenska Energimyndigheten. Programmet syftar till att introducera svenska tillväxtbolag inom energi och klimat till New Yorks fastighetsmarknad med över 6 miljoner fastigheter som behöver optimeras. Bolaget deltar i programmet i syfte att internationalisera affären och har inga uttalade ambitioner i närtid om att gå in bredare på den amerikanska marknaden.
 • I april meddelades att Mestro ingått partnerskap med Myrspoven för att leverera insamling av energidata. Myrspoven, som tillhandahåller en mjukvarulösning för AI-driven energioptimering av fastigheter, kommer att använda den insamlade energi- och hållbarhetsdatan för att förenkla sitt erbjudande gentemot sina kunder. Myrspoven blir Bolagets första partner för leverans av datainsamling, med ambitionen att växa detta affärsområde.
 • I december 2021 tecknade Mestro ett ramavtal med PostNord Sverige AB, där första implementeringssteget avsåg svenska logistikanläggningar. Mestro meddelande i april 2023 att samtliga delar i avtalet nu avropats och att anläggningar i även Norge, Danmark och Finland implementerats. Som meddelades redan 2021 uppgår de totala abonnemangsintäkterna till cirka 500 TSEK per år nu när samtliga delar i avtalet ingår.
 • I maj meddelades att Bolaget tecknat avtal med Bonnier Fastigheter AB, vars välrenommerade portfölj består av kontor, bostäder, butiker, hotell och lager i fastigheter som anses vara landmärken för Stockholms stadsvy.

VD HAR ORDET – Positivt kassaflöde runt hörnet
Första kvartalet är stängt och Mestro fortsätter att visa stark omsättningstillväxt. Omsättningen för Q1 landade på 7,6 mkr vilket motsvarar en ökning med 38 procent jämfört med Q1 föregående år. De kontrakterade abonnemangsintäkterna, CARR, fortsätter att öka och uppgick vid utgången av Q1 till drygt 31 mkr, vilket innebär en ökning med 47 procent under en tolvmånadersperiod. Vi har fortfarande en stor andel ostartade abonnemangsintäkter som per 31 mars 2023 ligger på ca 2,7 mkr. Liksom tidigare ser vi att detta beror på större pågående implementationsprojekt – både avseende nya och befintliga kunder. Vår churn rate för perioden ligger på 1 procent, motsvarande knappt 0,3 mkr, en fortsatt låg nivå i jämförelse med snittet för SaaS-bolag som ligger på cirka 5 procent (Källa: Monterro’s Nordic B2B Software Growth – 2023 Benchmark Report).

Vi har tidigare kommunicerat att Mestro förväntas visa positivt kassaflöde på månads- eller kvartalsbasis under 2023 och under årets första kvartal nådde vi nästan dit. Om samtliga utestående kundfordringar hade kommit in i tid hade vi kunnat påvisa ett positivt kassaflöde om 3,7 mkr. Nu landade vi istället på ett kassaflöde om -1,6 mkr – med ovanligt stora förfallna kundfordringar per 31 mars 2023 uppgående till 5,3 mkr. Betalning har erhållits för dessa under de första veckorna i april.
Periodens resultat uppgick till -4,3 (-4 2) mkr. Det negativa resultatet är en effekt av Bolagets sedan tidigare planerade satsningar på ökad tillväxt, vilket påverkat investeringarna i personal, system m.m. I takt med att kassaflödet förbättras så kommer även resultatet komma ikapp, även om det går något långsammare till följd av den fördröjning som uppstår tills dess att intäkter kan börja redovisas.

Vår nyförsäljning för perioden uppgick till 2,5 mkr, vilket är en minskning med 33% jämfört med Q1 2022. I början av kvartalet såg vi att kundernas beslutsprocesser var längre än normalt. I slutet av kvartalet ser vi däremot att aktivitetsnivån har börjat öka igen.

Trots svagare konjunktur och högre räntor, fortsätter våra produkter att vara högst relevanta och nödvändiga för våra kunder. Med införandet av EU:s Taxonomi för hållbara investeringar under 2022 och ytterligare direktiv från EU under 2023, blir det allt viktigare att spara energi samt mäta och redovisa hållbarhetsdata för fastighetsägare. Det är här Mestro kommer in i bilden genom att hjälpa användare att öka fastighetsvärdet och minska utsläppen genom systemstöd för energi- och hållbarhetsrapportering. Vi tror att fler fastighetsägare kommer att investera i denna typen av systemstöd framöver, särskilt med den ökande efterfrågan på hållbarhetsdata för certifieringar och gröna lån. Parallellt ser vi även en ökning av antalet offentliga upphandlingar. Under 2022 välkomnade vi bland annat Malmö stad samt Lunds Kommunfastigheter som nya kunder och vi förväntar oss att fler kommunala och statliga bolag kommer ansluta i framtiden

Mestro accelererar – pitchar för jättar i The Big Apple
Mestro fortsätter att bryta ny mark, både i Sverige och utomlands. Detta fick vi bland annat bekräftat när svenska Energimyndigheten och SACCNY (The Swedish-American Chamber of Commerce New York) i april antog Mestro till sitt acceleratorprogram Skyline. Programmet syftar till att introducera svenska klimat- och energibolag i New York för att hjälpa staden nå sina högt uppsatta klimatmål. Som tidigare meddelats ser Mestro detta som en möjlighet att lära och internationalisera vår affär men har inga uttalade ambitioner i närtid om att gå in bredare på den amerikanska marknaden.

I början av maj fick vi nöjet att dela med oss av fl er nyheter – nämligen att Bonnier Fastigheter blivit kund till Mestro. I gott sällskap med Malmö Konsthall adderar vi nu ytterligare en konsthall till beståndet i Mestros tjänster och dessutom ytterligare ett fl ertal prominenta fastigheter som är en självklar del av Stockholms stadsbild.

Förnäma, äldre fastigheter har fått större fokus inom branschen den senaste tiden. Idag riktas fokus inte enbart mot klimatsäkring av nybyggnationer, utan även av transformationen av äldre fastigheter från bruna till gröna. I april skrev jag en opinionsartikel i Fastighetssverige om just detta; att en investering i och transformation av äldre fastigheter som genererar relevanta miljöcertifieringar kan ge stora värdeökningar. För exempelvis kontorsfastigheter i närförorterna kunde marknadsvärdet stiga med över tolv procent, vilket för Sveriges 15 största fastighetsbestånd innebär en värdeökning på mellan 7,5 och 37 miljarder kronor. Därutöver beräknas gröna fastigheter stå för hela 13 procent av den årliga transaktionsvolymen, trots att de endast utgör knappt två procent av det totala beståndet, vilket intygar att investerare aktivt söker långsiktigt lönsamma objekt. Detta visar tydligt att hållbara objekt – det vill säga fastigheter med certifieringar som påvisar klimatsmarta egenskaper – har potential att värderas bra mycket högre än sina ”bruna” motsvarigheter.

För att genomföra den här transformationen behövs stöd och verktyg. Mestro är ett hårdvaruagnostiskt bolag, vilket innebär att vi kan koppla upp mot all typ av hårdvara. Men vi ser också att utmaningen är stor – genom vårt ekosystem av leverantörer vi nu etablerar vill vi kunna paketera erbjudandet och hjälpa fastighetsägarna att genomföra den här transformationen. Just därför är vi glada över att kunna välkomna Myrspoven som ny partner. I april kunde vi berätta att den AI-drivna energioptimeringsleverantören valt Mestro som partner för datainsamling för att förenkla sitt erbjudande gentemot sina kunder. Som meddelat då är detta en satsning på att vi som bolag även levererar enskilda delar av vårt erbjudande för att nå nya målgrupper och hjälpa fler fastighetsägare att ta kontroll över sin data.

Att ställa om måste vara en kompromisslös handling
I mars släpptes vi för tredje året i rad vår datarapport “Energi i Fastigheter 2022”. Rapporten, som bygger på anonymiserad och aggregerad energi- och hållbarhetsdata från våra över 100 kunder, berättar om förändringarna i svenskarnas energianvändning 2022 – ett år som blev det första efter pandemin när vi helt gick tillbaka till kontoren. Förutom uppskattade hejarop från kunder och ett fullsatt lanseringsevent fick vi flera medieuppslag i bl.a. World in Property, Dagens Fastigheter och Grönt Samhällsbyggande som uppmärksammade rapportsläppet. 

Samma månad arrangerade vi ett event för hållbarhetschefer tillsammans med Newsec, ett event som genererade många insikter och lika många intressanta diskussioner. På plats blev det tydligt att fördelarna med att ställa om sina fastigheter – från bruna till gröna – är många. Och det återspeglas både i värdering, klimatpåverkan samt medarbetar- och hyresgästsnöjdhet. Att ställa om, byta riktning och ta klivet mot en grönare fastighetsbransch och värld är alltså knappast en uppoffring. Det är en kompromisslös handling som gynnar både bolaget och planeten och bör således adresseras som en sådan. Här är det viktigt att alla i fastighetsbranschen gör sitt bästa för att förstå och kommunicera fördelarna med att se framåt och tillsammans bidra till den stora förändringen vi vill se. 

Med Mestros produkter kan fastighetsägare göra just det. Se sitt nuläge, agera och dela med sig av resultaten. Som den framgångsrika management-konsulten Peter Drucker har sagt; what gets measured gets done.

2023 är ett spännande år där beslut för klimatet tas på allt bredare front. Vi är glada och stolta att vara del av lösningarna.

Bästa hälsningar
Kristin Berg
Verkställande Direktör, Mestro

Finansiella rapporter
Finansiella rapporter publiceras på Mestros hemsida: https://mestro.com/sv/investerare/investera/finansiella-rapporter/

Här lägger vi en Iframe