Mestro AB: Delårsrapport januari-september 2022

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 803 (5 222) tkr, en ökning med 30 (18) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 433 (-240) tkr.
 • EBITDA uppgick till -2 379 (358) tkr.
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -3 463 (-282) tkr och resultat per aktie uppgick till -0,39 (-0,04) kronor.
 • Likvida medel uppgick per 30 september 2022 till 18 207 (2 125) tkr.
 • Contracted annual recurring revenue (CARR) uppgick till 25 878 tkr per 30 september 2022, en ökning med 45 pro-cent sedan 30 september 2021 och en ökning med 41 procent sedan 31 december 2021.
 • Churn, det vill säga värdet av förlorade kundkontrakt, uppgick under tredje kvartalet till 51 (0) tkr vilket motsvarar en churn rate på 0,3 (0) procent.
 • Nyförsäljningen under kvartalet uppgick till 2 212 (1 898) tkr, en ökning med 17 (83) procent jämfört med samma period föregående år.

Delårsperioden 1 januari – 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 18 585 (14 331) tkr, en ökning med 30 (5) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -13 417 (-5 449) tkr.
 • EBITDA uppgick till -10 691 (-3 779) tkr.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -13 515 (-5 511) tkr och resultat per aktie uppgick till -1,52 (-0,81) kronor.
 • Likvida medel uppgick per 30 september 2022 till 18 207 (2 125) tkr.
 • Contracted annual recurring revenue (CARR) uppgick till 25 878 tkr per 30 september 2022, en ökning med 45 pro-cent sedan 30 september 2021 och en ökning med 41 procent sedan 31 december 2021.
 • Churn, det vill säga värdet av förlorade kundkontrakt, uppgick under perioden till 334 (130) tkr vilket motsvarar en churn rate på 1,8 (0,9) procent.
 • Nyförsäljningen under perioden uppgick till 11 454 (4 700) tkr, en ökning med 144 (26) procent jämfört med samma period föregående år.

Viktiga händelser under och efter tredje kvartalet

 • Styrelsen utsåg i april Kristin Berg till VD, som tillträdde tjänsten den 1 augusti 2022.
 • I augusti meddelade Mestro att Tobias Malm utsetts till Chief Compliance Officer för Bolaget. Tobias tillträdde rollen den 17 augusti.
 • Den 25 oktober meddelade bolaget att man ingått ett partnerskap med LUMA Energy. Syftet med partnerskapet är att förenkla uppföljningen av producerad solel för Mestros kunder.
 • Den 31 oktober tecknades avtal med Heimstaden Germany GmbH (”Heimstaden Tyskland”) för leverans av bolagets produktsvit inom energiuppföljning. Heimstaden Tyskland blir Mestros första tyska kund. Kontraktsvärdet för det tyska beståndet beräknas uppgå till cirka 2 600 tkr, varav en abonnemangsintäkt om cirka 1 700 tkr per år.
 • Den 1 november meddelade Bolaget att Kristoffer Paldeak, som idag är Head of Marketing & Communications, tillträder som Chief Marketing Officer & Head of Investor Relations den 2 januari 2023.

VD HAR ORDET

Helt rätt positionerat i en tid av krisrubriker

Kriser har kommit och gått, med allt från finanskris till pandemi. Nu riktar vi blicken mot energin och klimatet. Vi ser ett fortsatt ökat behov av energitillförsel inom alla verksamheter i samhället och enligt en prognos från Energimyndigheten kommer vårt samlade behov att öka med 120 procent till år 2045. Vi har helt enkelt ett stort ansvar att mäta, följa upp, analysera och optimera vår användning. Nutidens händelser agerar som en accelerator då Mestros vision alltid har varit att hjälpa fastighetsägare att minska sin energianvändning och vi är nu mer än någonsin relevanta för vår målgrupp. Fastigheter står för 40 procent av Sveriges samlade energianvändning, mer än alla bilar, fartyg och flygplan tillsammans. Helt enkelt en väldigt bra utgångspunkt för oss att fokusera och förbättra.

Att säga att vi även står inför en lågkonjunktur är inte en överraskning för någon. En bransch som kan känna skakningarna av detta är fastighetsbranschen, som många gånger påskyndat sin tillväxt med lån. För att säkra befintliga lån och kommande investeringar blir det nu än mer viktigt att visa på hållbarheten i sitt fastighetsbestånd för att kvalificera sig för gröna lån. I en nyligen publicerad uppsats från KTH* kartläggs kriterierna för gröna lån, där energieffektivisering, CO2-besparing och energiklass i energideklaration återkommer hos de allra flesta av Sveriges största långivare. Att Mestro byggt sin produkt kring bl.a. dessa tre områden etablerar oss som det självklara valet inför fastighetsägarnas fortsatta expansion. Och för att kunna arbeta med både effektivisering och besparing bör fastighetsägarna börja mäta och analysera. What gets measured, gets done.

*(Aden, A., Mohammed A. “Tillämpningen av grön finansiering och dess effekt på hållbarhet i fastighetsbolag” 2022. KTH.)

Stabil tillväxt samt inträde till en av Europas största marknader

Totalt sett under perioden januari-september 2022 har vi en nyförsäljning om 11 454 tkr, vilket är en ökning med hela 144 procent jämfört med samma period föregående år. Nyförsäljningen under Q3 uppgick till 2 212 tkr. Tredje kvartalet tenderar att vara ett kvartal med begränsad nyförsäljning till följd av att kvartalet innefattar i princip två hela semestermånader. Trots detta ser vi en ökning med 17 procent jämfört med samma period föregående år. Marknadens efterfrågan på tjänster likt Mestros är hög och vi ser att intresset för vår produkt är stabilt även i en begynnande lågkonjunktur.

Detta blir tydligt i och med det i oktober signerade avtalet med Heimstaden om att mäta och följa upp deras tyska bestånd, vilket är den enskilt största affären genom Mestros historia. Bolaget kliver nu in på en ny marknad, där vi ser stor potential att växa då energikrisen är än mer påtaglig och tyska myndigheter har satt som mål att nå 80 procent energibesparing till år 2050.

Av nyförsäljningen på drygt 11 mkr (exklusive affären med Heimstaden Tyskland som inföll efter rapportperioden), har de årliga abonnemangen ökat Mestros kontrakterade abonnemangsintäkter, CARR, med hela 7,5 mkr, vilket motsvarar en ökning om 41 procent sedan årsskiftet. Tillväxten de senaste 12 månaderna uppgår till 45 procent. CARR:en uppgick vid utgången av Q3 till 25 878 tkr.

Mestro har en väldigt hög kundnöjdhet och vår churn rate (förlorade kunder) fram till 30 september 2022 uppgick till 1,8 procent, ett rekordlågt tal bland SaaS-bolag. Vår låga churn visar att våra kunder sätter stort värde på både vår produkt och leverans.

Stora kunder väljer Mestro – ökad omsättning i en snar framtid

Mestros omsättning fortsätter att växa i takt med att större implementeringsprojekt färdigställs och abonnemangsintäkterna därmed kan faktureras. Omsättningen under Q3 uppgick till 6 803 tkr, vilket är en organisk ökning med 30 procent jämfört med samma period föregående år. Skillnaden i CARR-tillväxt och omsättningstillväxt beror på att vi i slutet av 2021 samt under 2022 tecknat kontrakt med flera stora kunder, varav ett par kommunala fastighetsbolag.

Stora kontrakt innebär även stora implementeringsprojekt. Till följd av detta så sker en viss fördröjning, så lång som upp till ett år, mellan signerat kontrakt och faktisk abonnemangsstart. Detta leder till att det är en skillnad i vår CARR-tillväxt och omsättningstillväxt. Mestro har idag pågående projekt där värdet på ostartade årliga abonnemangsintäkter uppgår till cirka 2,7 mkr. Dessa projekt beräknas vara fullt implementerade inom kommande 6 månader.

Bolagets rörelseresultat uppgick under tredje kvartalet till -3 433 tkr, jämfört med -240 tkr i samma period föregående år. Som nämnts i tidigare delårsrapporter, har Mestro efter noteringen i december 2021 satsat på att accelerera tillväxten, vilket påverkat Bolagets rörelsekostnader och förklarar det försämrade resultatet i jämförelse med föregående år. Rörelseresultatet har å andra sidan förbättrats från andra kvartalet 2022 då det uppgick till -5 766 tkr. Detta som en effekt av fortsatt ökad omsättning samt lägre rörelsekostnader. Vi ser att detta är en början på en trend där omsättningen kommer att fortsätta öka i samma takt och rörelsekostnaderna stabiliseras.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under tredje kvartalet till -7 195 tkr, vilket kan jämföras med -3 311 tkr i andra kvartalet. Anledningen till ökningen av det negativa kassaflödet är främst förändringar i rörelsekapitalet – exempelvis hade Mestro förfallna kundfordringar om cirka 1 800 tkr, vilka betalats in under det fjärde kvartalet. Som nämnts ovan har omsättningen fortsatt att öka och kostnaderna har minskat under Q3, vilket inneburit att kassaflödet från den löpande verksamheten, exklusive rörelsekapital, uppgick till -2 409 tkr jämfört med -4 913 tkr i andra kvartalet. Mestros finansiella ställning är fortsatt stark och som nämndes i föregående kvartalsrapport är förväntan att vi någon gång under 2023 kommer att börja generera ett positivt kassaflöde på månadsbasis.

Vi går en ljus framtid till mötes – med ökad effektivitet och soliga samarbeten

Vi ser att vårt arbete med att skala och effektivisera organisationens insatser, exempelvis genom att växa med befintliga kunder, nu ger avkastning även på andra marknader. Vi gör detta genom att bl.a. fokusera på befintliga och nya relationer med nyckelkunder samt etablera strategiska partnerskap med produktleverantörer som kompletterar Mestros produkterbjudande. Ett exempel på detta är samarbetspartnern LUMA Energy som bolaget knöt till sig under oktober månad, för att erbjuda fastighetsägarna enklare energiuppföljning av producerad solel.

Bolagets totalt sett starka försäljningsökning är ett resultat av att bolagets säljorganisation etablerat en effektiv och kvalitativ säljprocess samt att marknaden fortsätter att utvecklas i linje med ökad efterfråga på Mestros tjänster. Ett ytterligare bevis på det är att vi nu mäter, analyserar och visualiserar över 10 000 fastigheter inom vårt bestånd.

Vi går en vinter till mötes och Mestro ser enormt mycket fram emot att hela Sverige och Europa kommer rikta sina blickar mot energiuppföljningens vinster för både ekonomin och klimatet.

Bästa hälsningar
Kristin Berg
Verkställande direktör, Mestro

Finansiella rapporter
Finansiella rapporter publiceras på Mestros hemsida: https://mestro.com/sv/investerare/investera/finansiella-rapporter/

Här lägger vi en Iframe