Mestro AB: Kommuniké från årsstämman 2022

[mfn_before_post]

Idag har årsstämman 2022 hållits i Mestro AB (”Bolaget” eller ”Mestro”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på Bolagets hemsida).

Årsstämman beslutade:

  • att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021;
  • att bolagets resultat överförs i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för det senaste räkenskapsåret.
  • att bevilja ansvarsfrihet åt verkställande direktör och samtliga som verkat som styrelseledamöter under räkenskapsåret 2021;
  • att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, om omval av Rikard Östberg, Johan Bäcke, Alexandra Kulldorff, Anders Palmgren och Johan Stakeberg som ordinarie styrelseledamöter, om nyval av Mia Batljan som ordinarie styrelseledamot, samt om omval av Rikard Östberg som styrelsens ordförande;
  • att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor samt om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PWC) som Bolagets revisor;
  • att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt
    675 000 kronor varav 175 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter;
  • att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
  • om ett bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler genom vilket Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 20 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er); och

Under stämman höll Bolagets VD Gustav Stenbeck ett anförande om det gångna året och en uppdatering om verksamheten.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman samt VD:s anförande kommer att göras tillgängligt på Bolagets hemsida www.mestro.com inom nästkommande två veckor.

____

Stockholm i maj 2022

MESTRO AB

[mfn_after_post]

Här lägger vi en Iframe