Mestro har beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 12 miljoner kronor till kvalificerade investerare

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGA-PORE, SYDAFRIKA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURIS-DIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENT-LIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Mestro AB ("Mestro" eller "Bolaget") har i dag beslutat genomföra en riktad nyemission om 1 333 333 aktier till en teckningskurs om 9 kronor per aktie (den "Riktade Nyemissionen") om cirka 12 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen för aktierna i den Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan tecknarna och Bolagets finansiella rådgivare. Emissionen har riktats till ES Aktiehandel AB, Fore C Micro AB och ett begränsat antal family offices, investeringsbolag och kvalificerade privatinvesterare. Nettolikviden avses bland annat användas till Mestros fortsatta internationella expansion samt breddat produkterbjudande som stödjer kunderna i sitt hållbarhetsarbete i takt med att nya, hårdare regulatoriska krav implementeras.

“Vår bransch präglas mycket av de regulatoriska krav som nu sätts på EU-nivå, vilka kräver att fastighetsägare ska rapportera sitt hållbarhetsarbete och minska sitt klimatavtryck. Då lagarna är universella för hela den europeiska regionen har vår produkt market-fit på samtliga marknader. Kapitalet vi nu tar in kommer att ge oss möjligheten att bredda erbjudandet och bryta ny mark internationellt”, säger Kristin Berg, VD för Mestro.

“Våra tidigare investeringar har visat sig bära frukt, vilket bland annat resulterat i att vi under året lanserat Mestro på flera nya internationella marknader, vilket stärkt portföljen med viktiga kunduppdrag som Bonnier Fastigheter och Pandox, varav den senare innefattar över hundra hotellfastigheter i tio länder”, säger Rikard Östberg, styrelseordförande för Mestro.

Sammanfattning av den Riktade Nyemissionen

  • Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen uppgår till 9 kronor per aktie och har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan tecknarna och Bolagets finansiella rådgivare.
  • Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Mestro cirka 12 miljoner kronor före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.
  • Den Riktade Nyemissionen kommer tecknas av ES Aktiehandel AB, Fore C Micro AB och ett begränsat antal family offices, investeringsbolag och kvalificerade privatinvesterare.
  • Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 1 333 333 från 8 887 333 till totalt 10 220 666 och aktiekapitalet ökar med 133 333,30 kronor från 888 733,30 kronor till totalt 1 022 066,60 kronor.

Den Riktade Nyemissionen
Styrelsen i Mestro har, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman som hölls den 25 maj 2023, beslutat om den Riktade Nyemissionen. Den Riktade Nyemissionen omfattar 1 333 333 nya aktier till en teckningskurs om 9 kronor per aktie och Bolaget tillförs härigenom cirka 12 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader.

Teckningskursen uppgår till 9 kronor per aktie och motsvarar en rabatt om cirka 13,5 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen under de 10 senaste handelsdagarna på Nasdaq First North Growth Market den 4 september 2023. Styrelsens bedömning är att teckningskursen i den Riktade Nyemissionen är marknadsmässig eftersom den har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan tecknarna och Bolagets finansiella rådgivare.

Nettolikviden i den Riktade Nyemissionen är främst avsedd att användas för att (i) stödja Mestros fortsatta internationella expansion, främst genom att fortsatt följa med befintliga kunders utländska bestånd, och (ii) bredda Mestros erbjudande genom fler intäktsströmmar som stödjer kunderna vid uppfyllandet av nya, hårdare regulatoriska krav som implementeras både i EU och på andra marknader.

Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att genom en företrädesemission ta in erforderligt kapital, men anser att det bland annat skulle innebära en risk att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov och samtidigt upprätthålla en optimal kapitalstruktur. Styrelsen har dragit slutsatsen att en företrädesemission skulle medföra betydligt längre genomförandetid och därmed ökad marknadsriskexponering jämfört med en riktad emission samt kunna leda till att Bolaget går miste om möjligheten att genomföra potentiella förvärv eller andra investeringar. Med tanke på den volatilitet som har kunnat observeras på marknaden under inledningen av 2023, och som fortsatt råder, har styrelsen bedömt att en företrädesemission också skulle kräva betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle medföra merkostnader och/eller ytterligare utspädning för aktieägarna beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för sådana garantiåtaganden, särskild med beaktande av den totala emissionslikviden i den Riktade Nyemissionen. Styrelsen bedömer det totala kapitalet som Bolaget tillförs genom den Riktade Nyemissionen är så pass begränsat att kostnaderna för en företrädesemission skulle bli höga i förhållande till det anskaffade kapitalet. Styrelsen har i valet av emissionstyp dessutom bedömt det som positivt att Bolagets ägarbas, genom den Riktade Nyemissionen, förstärks och diversifieras ytterligare bland svenska kvalificerade investerare. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att emittera aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 1 333 333 från 8 887 333 till totalt 10 220 666 och aktiekapitalet ökar med 133 333,30 SEK från 888 733,30 SEK till totalt 1 022 066,60 SEK. Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 13 procent baserat på det totala antalet aktier i Mestro efter den Riktade Nyemissionen.

Åtaganden
I samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag (inklusive förvärv, strategisk allians eller partnerskap), inte emittera ytterligare aktier under en period om 90 dagar efter offentliggörande av utfallet av den Riktade Nyemissionen. Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare har, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte avyttra eller annars avhända sig sina aktier (och övriga instrument) i Bolaget under en period om 90 kalenderdagar efter genomförandet av den Riktade Nyemissionen.

Rådgivare
Redeye är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget och Nordic Issuing AB är emissionsinstitut i samband med den Riktade Nyemissionen.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara i strid med gällande regler eller kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den Riktade Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i den Riktade Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av Redeye. Redeye agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Redeye är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Mestros aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Mestros aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Mestros aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Mestros aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Redeye endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Mestros aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Mestros aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Här lägger vi en Iframe