Rättelse: Mestro AB: Delårsrapport januari-september 2023

I det pressmeddelande som skickades ut 2023-11-23 kl 8:00 avseende Mestros delårsrapport för perioden januari-september 2023 så angavs fel tidsperiod under rubriken ”Delårsperioden 1 juli – 30 september 2023”. Tidsperioden ska vara 1 januari-30 september 2023. Det korrekta pressmeddelandet återfinns nedan.

Mestro AB: Delårsrapport januari-september 2023

FORTSATT TILLVÄXT MED INTERNATIONELLT FOKUS
VD-kommentar
Nu stänger vi det tredje kvartalet och jag kan stolt meddela att Mestro fortsätter att växa trots rådande marknadsläge. Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 8,8 mkr, vilket är en ökning med 29% jämfört med samma kvartal föregående år. Under januari-september uppgick omsättningen till 24,8 mkr, vilket motsvarar en ökning om 34 procent jämfört med samma period 2022.

Vår finansiella ställning är god, likvida medel uppgick till 19,3 mkr per 30 september
2023, och vi förväntar oss att bolagets kassa räcker till dess att bolaget når lönsamhet.

Mestros resultat uppgick under tredje kvartalet till -2,1 (-3,5) mkr, vilket är en förbättring med 38 procent jämfört med samma period föregående år. Kostnaderna är lägre än vad de var under första och andra kvartalet 2023, då vi hade vissa kostnader av engångskaraktär. Vår bedömning är att resultatet kommer att förbättras löpande framåt baserat på att bolagets kostnadsmassa har stabiliserats samt att intäkterna kommer att öka i takt med att vi börjar intäktsföra sedan tidigare ostartade abonnemang samt välkomnar nya kunder.

Vi har tidigare meddelat att Mestro förväntas visa positivt kassaflöde under 2023 på månads- eller kvartalsbasis, vilket vi uppnådde på månadsbasis under första kvartalet och på kvartalsbasis under andra kvartalet. Till följd av abonnemangsstrukturen och den säsongsbetonade försäljningen, är dock det tredje kvartalet vanligtvis ett kvartal med sämre kassaflöde, så även i år, där kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,1 (-7,2) mkr. Per 30 september uppgick kundfordringarna till 5,3 mkr och leverantörsskulderna till 1,4 mkr. Av kundfordringarna förelåg 1,6 mkr som förfallna, men bedöms inte vara osäkra, vilket innebär att kassaflödet hade varit ännu bättre om alla betalningar hade kommit in i tid. Kassaflödet förväntas fortsätta förbättras i takt med att omsättningen fortsätter att öka, parallellt med att effektivisering av processer implementeras och får effekt.

Under det tredje kvartalet genomfördes en riktad nyemission som tillförde Mestro 11,2 mkr efter emissionskostnader. Med hänsyn tagen till nyemissionen uppgick det totala kassaflödet för tredje kvartalet till 4,4 mkr.

Bolagets kontrakterade abonnemangsintäkter, CARR uppgick till 32,3 mkr, vilket motsvarar en ökning om 25 procent under de tolv senaste månaderna. Churn uppgick under kvartalet till knappt 0,5 mkr, vilket motsvarar 1,5 procent i churn rate.

Nyförsäljningen under tredje kvartalet uppgick till 2,3 mkr vilket är en knapp ökning jämfört med föregående år om 2,2 mkr. Trots något längre beslutsprocesser och ett säsongsmässigt lugnare tredje kvartal har vi under tredje kvartalet haft glädjen att välkomna flera kunder, bland annat Slättö, Mileway, Genesta och Chalmers studentbostäder. Genom att vi nu analyserar och visualiserar energi- och hållbarhetsdata för dessa adderar vi också ytterligare logistikfastigheter, industrifastigheter samt bostäder.

Efter rapportperiodens slut, i oktober, kunde vi också meddela att vi ingått ett nytt partnerskap med SBC, en av Sveriges största fastighetsförvaltare. SBC kommer att paketera Mestros data med energirådgivning och sälja tjänsten under namnet “Energikollen” till sina 4 600 bostadsrättsföreningar. I och med detta samarbete adderar vi alltså en ny målgrupp och ser potential i att ytterligare öka Mestros intäkter och varumärkeskännedom.

I november meddelade Mestro att vi nu även erbjuder våra kunder strategisk hållbarhetsrådgivning. Breddandet av vårt erbjudande bedömer vi ha stor potential och jag ser med förväntan på framtiden för hur vi med detta erbjudande kommer att vägleda våra kunder i djungeln av regulatoriska krav.

Den underliggande marknadstrenden om ett grönt och digitaliserat skifte fortsätter att driva utvecklingen, där Mestros produkter fortsatt kommer att vara högst relevanta och nödvändiga för våra kunder. Som en följd av högre energipriser, införandet av EU:s Taxonomi för hållbara investeringar och andra regulatoriska direktiv, blir det allt viktigare att spara energi samt mäta och redovisa hållbarhetsdata för fastighetsägare.

Mestro hjälper sina användare att öka fastighetsvärdet och minska utsläppen genom systemstöd för energi- och hållbarhetsrapportering. Vi är övertygade om att fler fastighetsägare kommer att investera i denna typ av systemstöd framöver, särskilt med tanke på den ökande efterfrågan på hållbarhetsdata för certifieringar och gröna lån. Stora fastighetsportföljer kommer att öka sitt värde när lösningarna och driften kring dessa är mer hållbar.

Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 8 758 (6 803) tkr, en ökning med 29 (30) procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 051 (-3 433) tkr.
 • EBITDA uppgick till -947 (-2 379) tkr.
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -2 076 (-3 463) tkr och resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,39) kronor.
 • Likvida medel uppgick per 30 september 2023 till 19 349 (18 207) tkr.
 • Contracted annual recurring revenue (CARR) uppgick till 32 313 tkr per 30 september 2023, en ökning med 25 procent sedan samma period föregående år.
 • Churn, det vill säga värdet av förlorade kundkontrakt, uppgick under andra kvartalet till 469 (51) tkr vilket motsvarar en churn rate på 1,6 (0,3) procent.
 • Nyförsäljningen under kvartalet uppgick till 2 270 (2 212) tkr, en ökning med 3 (17) procent jämfört med samma period föregående år.

Delårsperioden 1 januari– 30 september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 24 840 (18 585) tkr, en ökning med 34 (30) procent jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 654 (-13 417) tkr.
 • EBITDA uppgick till -8 302 (-10 691) tkr.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -11 731 (-13 515) tkr och resultat per aktie uppgick till -1,30 (-1,52) kronor.
 • Likvida medel uppgick per 30 september 2023 till 19 349 (18 207) tkr.
 • Contracted annual recurring revenue (CARR) uppgick till 32 313 tkr per 30 september 2023, en ökning med 25 procent sedan samma period föregående år.
 • Churn, det vill säga värdet av förlorade kundkontrakt, uppgick under perioden januari-september till 879 (334) tkr vilket motsvarar en churn rate på 3,0 (2,1) procent.
 • Nyförsäljningen under perioden uppgick till 7 431 (11 454) tkr, en förändring med -35 (144) procent jämfört med samma period föregående år.

Viktiga händelser under och efter andra kvartalet

 • I augusti antogs Bolaget till acceleratorprogrammet Ecosystem Exchange: Proptech. Programmet arrangeras av The Swedish Chamber of Commerce for the UK på uppdrag av den brittiska ambassaden i Stockholm och den svenska ambassaden i London. Syftet är att introducera svenska tillväxtbolag till Storbritanniens fastighetsmarknad och ge de deltagande bolagen information och kunskap för att effektivt kunna etablera sin verksamhet på den brittiska marknaden.
 • Den 5 september 2023 informerade Mestro att Bolaget beslutat att genomföra en riktad emission om cirka 12 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen gjordes till en teckningskurs om 9 kronor per aktie. Emissionen riktades till ES Aktiehandel AB, Fore C Micro AB och ett begränsat antal family offices, investeringsbolag och kvalificerade privatinvesterare. Nettolikviden avses bland annat användas till Mestros fortsatta internationella expansion samt breddat produkterbjudande som stödjer kunderna i sitt hållbarhetsarbete i takt med att nya, hårdare regulatoriska krav implementeras.
 • Den 9 oktober 2023 kunde Mestro meddela att Bolaget ingått partnerskap med fastighetsförvaltningsbolaget SBC för att leverera insamling, visualisering och rapportering av energi- och hållbarhetsdata. SBC, en av Sveriges största förvaltare av BRFer, kommer att paketera Mestros data med energirådgivning och sälja tjänsten under namnet “Energikollen” till sina 4 600 bostadsrättsföreningar.
 • I oktober utsågs Mestro till klimatpartner för konferensen CREtech Climate Global Leadership Summit som gick av stapeln den 23–25 oktober på Grand Hotel i Stockholm. Syftet är att samla internationella beslutsfattare för att låta de ta del av de insikter, kunskaper och erfarenheter som gör Stockholm till en stad i framkant när det gäller klimatsmarta städer.
 • Den 21 november meddelade Bolaget att man börjar erbjuda strategisk hållbarhetsrådgivning. Den nya tjänsten kommer av det ökade behovet från marknaden att kartlägga samt lansera initiativ för att uppnå de regulatoriska krav som ställs på fastigheters hållbarhet från EU. Erbjudandet kommer att levereras av Bolaget i nära samarbete med välkända partnerbolag.

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter publiceras på Mestros hemsida: https://mestro.com/sv/investerare/investera/finansiella-rapporter/

Här lägger vi en Iframe