Energi i Fastigheter 2022

Energi i fastigheter 2022 – en benchmarkrapport om energikrisens år

2022 var ett på många sätt unikt år. Krig i Europa, svajande kärnkraft och politiska val gjorde energi till ordet på allas läppar. När vi på Mestro inledde arbetet med årets datarapport var vi intresserade av att se hur dessa faktorer påverkade energianvändningen i landets fastigheter. Häng med på en spännande resa där driftoptimeringar, koldioxidutsläpp och pandemilättnader ramar in berättelsen om energiåret 2022.

Redan i december 2022 satt vi i konferensrummet på Kungsgatan, laddade inför att inleda arbetet med vår årliga datarapport. Frågan som ställdes var denna: efter allt prat, alla prisökningar och regulatoriska krav, kommer vi se en förändring? Kommer årets rapport skilja sig från föregående års?

Och ner i kaninhålet dök vi… Miljontals datapunkter, modeller och maskininlärning, grafer och staplar. I slutändan satt vi med ett innehåll som inte bara fyllde en rapport utan en berättelse om ett prövat Sverige. 

Covid och resan mot normaliteten

Under rubriken Mestro Summit kunde vi förra året konstatera att energianvändningen 2021 hade påverkats av pandemins restriktioner. Många av oss tillbringade mer tid i hemmet, en ökad närvaro som innebar en ökad användning av både el och värme. 2022 var året då många av oss återvände till kontoret, ett faktum som sågs i flerbostadshusen där användningen mycket riktigt hade minskat. Och vilken timme såg störst förändring? Ja du gissade rätt, lunchens timme 12:00-13:00. 

Äta bör man annars dör man, en sanning som är lika sann i perioder av hemarbete. Men magen kurrar även på kontoret så innebär den lägre användningen i hemmet en högre på kontoret? Sanningen visade sig vara om än mer imponerande.

Kontoret och den aktiva åtgärden

Det korta svaret är nej – kontorets energianvändning ökade inte under 2022 i jämförelse med föregående år. Den minskade. Hur kommer det sig? 

Under 2022 undersökte många om det gick att korta ner drifttider eller sänka tilluftstemperatur utan att i för hög utsträckning påverka inomhusklimatet. Dessa åtgärder har gett resultat, något som blir tydligt, kanske främst då driftelen minskat utanför kontorstider. Det har exempelvis handlat om att justera drifttiden av ventilationen utanför traditionella kontorstider eller justera lokalens värmekurva.

Men extra intressant är faktumet att elanvändningen även under arbetsdagen är lägre än föregående år. Detta förtydligar energikrisens inverkan på marknaden då fastighetsägare trots en högre närvaro lyckats reducera användningen genom en aktiv effektivisering. 

Vid sidan av kostnadsbesparingar motiverade av höga elpriser, ska det också nämnas att 2022 såg formaliseringen av ett antal regulatoriska krav. Med andra ord är den sänkta användningen troligtvis inte enbart ett uttryck för kostnadsbesparingar, utan även regelefterlevnad och ambitionen om att vara stödberättigad för grön finansiering.

Allmänintresset för energi

Det var på många sätt ett tufft år, om inte annat för att de flesta blev påminda om att energi faktiskt kunde komma att bli en ekonomisk belastning. Detta blev om än mer tydligt genom att studera data från Google Trends som visade att frågan “vad kostar elen idag?” blev den vanligaste frågan som inleddes med ordet vad under hela 2022. Detta synliggör oron inför kostnader men man skulle kunna argumentera för att silverkanten är en ökad medvetenhet om energi och effektivisering. Få nyhetssändningar är idag fria från rapporter kopplade till energi, något som både resulterat i många besparingstips och synliggjort fastigheternas enorma potential. 

Faktumet att många under året försökte kostnadseffektivisera sin elanvändning, har också lett till minskade utsläpp av koldioxid. I kontorsfastigheterna uppgick reduktionen till 9%, något som synliggör hur viktig fastighetsbranschen är i vår gemensamma strävan mot en mer hållbar morgondag. 

Vad kommer härnäst?

Vi går våren till mötes, en period som innebär högre temperaturer och lägre energianvändning. Energikrisen och dess effekt på svenska fastigheter har synliggjort vikten av att ta höjd för en ofta volatil elmarknad. Hur energieffektivisering inte är en krishanteringsåtgärd, utan en investering inför framtiden. 

På Mestro kommer vi fortsätta arbeta med datainsamling och en visualisering som likt denna rapport, kan leda till insikter som gör skillnad. Denna rapport berättar flera berättelser men en är kanske tydligare än alla andra – viljan till effektivisering finns, så också kunskapen. 

Vi hjälper dagligen fastighetsägare att effektivisera sin energianvändning. Om du har några frågor om hur en tjänst likt Mestro kan hjälpa just dig – tveka inte att höra av dig. När det kommer till hållbarhet inom fastighetsbranschen, är vi alltid redo!

Är det så att du blir sugen på att bläddra i rapporten – tveka inte att hämta den!

Dela detta inlägg

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Ta del av det senaste från Mestrosfären!

Nyhetsbrev från Mestro

Här lägger vi en Iframe