Bolagsordning

Bolagsordning för Mestro AB (org. nr 556679-4649)

§1 Firma
Aktiebolagets firma är Mestro AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.

§3 Verksamhet
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsult- och utvecklingsverksamhet inom data och förvalta värdepapper och egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 650 000 kronor och högst 2 600 000 kronor.

§5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 6 500 000 och högst 26 000 000 stycken.

§6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 6 styrelsesuppleanter.

§7 Revisorer
Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Aktieägare som deltar i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

§9 Ärenden på bolagsstämma
Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;
 12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter; samt
 13.  Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.


§10 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen.

§11 Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.